Què fem

El Gabinet d'Onomàstica, una de les àrees en què s'estructura el Servei Lingüístic de la UIB, fou creat l'abril de 1995 per la Universitat de les Illes Balears (institució oficial consultiva per a tot el que faci referència a la llengua catalana) com a servei i suport per a la docència, la recerca i el desenvolupament en el camp de l'onomàstica (toponímia i antroponímia) i de les tecnologies associades que es desenvolupen a la UIB.  
El Gabinet d'Onomàstica acompleix la finalitat de difondre els noms de lloc i de persona normalitzats a través de consultes, publicacions, activitats de recerca i cursos de formació en aquest camp, com ara seminaris i jornades. 
El Govern balear, mitjançant un conveni signat entre la Conselleria de Cultura i la UIB, col·labora en el finançament de les activitats del Gabinet. 

FUNCIONS

El Gabinet assumeix les funcions següents:

  • Investigar, difondre i assessorar sobre qüestions onomàstiques (toponímia i antroponímia).
  • Difondre i promocionar la normalització onomàstica en el camp de l'antroponímia (noms de pila i cognoms) i de la toponímia (urbana i rural i cartografia).
  • Promocionar publicacions d'interès onomàstic.
  • Oferir informació onomàstica específica per a professionals de sectors diversos.
  • Informatitzar progressivament les bases de dades toponímiques i antroponímiques.
  • Crear una biblioteca i un fons de documentació específics d'onomàstica.

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC

La Universitat de les Illes Balears és la institució oficial consultiva per a tot quant faci a la llengua catalana, d'acord amb la Llei de Normalització Lingüística a les Illes Balears (art. 14 i Disposició addicional tercera). Per acord executiu (6191) del dia 25 de març de 2003 el consell Executiu de la UIB acorda que el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General sigui l'òrgan científic de la Universitat de les Illes Balears en les qüestions que afecten la fixació normativa de la llengua catalana i en la funció d'assessorament que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i la Llei de Normalització lingüística atorguen a la Universitat.

En primera instància, és el Servei Lingüístic de la UIB l’organisme receptor de consultes de terminologia i d’onomàstica en llengua catalana de qualsevol institució o persona de les Illes Balears. En segona instància, és la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General qui elabora els corresponents dictàmens que li arriben per la via del Servei Lingüístic. Ambdós organismes s'atenen a les directrius de l'Institut d'Estudis Catalans com a màxima institució acadèmica de la llengua catalana (Reial Decret 3118/1976).