Decret 2/2004


Decret 2/2004, de 16 de gener, de modificació del Decret 36/1988, de 14 d'abril, pel qual es publiquen en el BOCAIB les formes oficials dels topònims de les Illes Balears


L'article 14.2 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, estableix que correspon al Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears determinar els noms oficials dels municipis, territoris, nuclis de població, vies de comunicació i topònims de la comunitat autònoma.

En desenvolupament de l'article esmentat es dictà el Decret 36/1988, de 14 d'abril, per tal d'establir una primera llista de les formes oficials dels topònims de les Illes Balears.

En el Decret 61/1990, de 31 de maig, d'ampliació del Decret 36/1988, de 14 d'abril, que va afegir topònims a la llista del terme de Manacor (entre d'altres), hi figura la forma oficial del topònim "s'Estany d'en Mas/l'Estany d'en Mas" pretesa per l'Ajuntament de Manacor, per la qual cosa ja s'havia d'haver considerat substituït aquest topònim per la forma reconeguda judicialment.

La Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem del 20 de febrer de 1998, recaiguda en el Recurs d'apel·lació núm. 2620/90, interposat per l'Ajuntament de Manacor contra la Sentència dictada en data 2 de febrer de 1990 pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per la qual es desestimava el Recurs núm. 424/88 interposat contra el Decret 36/1988, de 14 d'abril, pel qual es publiquen en el BOCAIB les formes oficials dels topònims de les Illes Balears, va declarar la nul·litat dels topònims "Cala Moreia", "Estany d'en Mas" i "Portocristo/Port de Manacor", els quals havien de ser substituïts per les denominacions "s'Illot", "s'Estany d'en Mas" i "Porto Cristo" o "Porto-Cristo".

El Consell de Govern de la CAIB, en l'Acord de dia 8 de maig de 1998, va aprovar, entre d'altres, executar els termes estrictes de la Sentència del Tribunal Suprem del 20 de febrer de 1998.

L'Ajuntament de Manacor, mitjançant l'Acord del Ple adoptat a la sessió de 8 de setembre de 2003, requereix el Govern de la CAIB perquè dicti un Decret en el qual es doni compliment a la Sentència del Tribunal Suprem esmentada.

D'altra banda, s'han detectat duplicitats innecessàries en el text del Decret 61/1990, d'ampliació del Decret 36/1988, de 14 d'abril, pel que fa a les formes oficials dels topònims del terme municipal de Manacor, la qual cosa, unida a l'obligada modificació dels topònims abans esmentats en compliment de la Sentència del Tribunal Suprem, fa aconsellable la supressió d'aquella part del

Decret d'ampliació que afecta el terme municipal de Manacor per tal d'integrar-la, en allò que no resulti reiteratiu ni contrari a la resolució judicial esmentada, en aquesta modificació.

Atès això, a proposta del conseller d'Educació i Cultura, i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de dia 16 de gener de 2004,


DECRET

Article únic

1. Se suprimeixen del punt 1 del Decret 36/1988, de 14 d'abril, pel qual es publiquen en el BOCAIB les formes oficials dels topònims de les Illes Balears, els topònims "Estany d'en Mas", "Cala Moreia" i "Portocristo/Port de Manacor", corresponents al terme municipal de Manacor.

2. El punt 1 del Decret 36/1988, de 14 d'abril, pel qual es publiquen en el BOCAIB les formes oficials dels topònims de les Illes Balears, quant a les formes oficials dels topònims del terme municipal de Manacor, queda redactat de la manera següent:

"Manacor:

Cala Anguila

Cala Mendia

s'Illot/l'Illot

Cala Morlanda

Cala Murada

Cales de Mallorca

es Domingos/els Domingos

es Domingos Grans/els Domingos Grans

es Domingos Petits/els Domingos Petits

s'Estany d'en Mas/l'Estany d'en Mas

Porto Cristo

Son Macià"


Disposició derogatòria

Es deroga el paràgraf corresponent al terme municipal de Manacor de l'article 1 del Decret 61/1990, de 31 de maig, d'ampliació del Decret 36/1988, de 14 d'abril.


Disposició final única

Aquest Decret entra en vigor l'endemà d'haver estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.


Palma, 16 de gener de 2004


EL PRESIDENT

Jaume Matas i Palou

El conseller d'Educació i Cultura

Francesc Fiol Amengual