Funció i objectius

ACORD NORMATIU del dia 17 de desembre de 1999 pel qual es crea el Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears

Antecedents

El Servei Lingüístic va ser creat el 1983, amb el nom de Servei de Normalització Lingüística de la Universitat de les Illes Balears. En un principi fou un servei de correcció i traducció de textos per a l'administració de la Universitat i el Servei de Publicacions, a més d'encarregar-se de les classes de català per a funcionaris i personal laboral que ja es feien a la Universitat des del curs 1981-82. El Servei depengué directament del Rectoral fins al 1987, en què se'n féu càrrec el Vicerectorat de Coordinació Educativa, i progressivament assumí funcions en el camp de la dinamització de l'ús de la llengua catalana en l'àmbit de la UIB.

El curs 1991-92 s'integra al Servei el Gabinet de Terminologia , creat en virtut del conveni de col·laboració signat entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports del Govern Balear el 21 de desembre de 1990.

El dia 7 de març de 1995 es crea el Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 106), com a continuació del Servei de Normalització Lingüística, amb els objectius explícits de fer-se càrrec de la normalització de la llengua catalana en el marc de la Universitat de les Illes Balears i de donar suport a la funció consultiva que en matèria de llengua té encarregada la UIB d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

El 1995 es crea el Gabinet d'Onomàstica de la Universitat de les Illes Balears, a partir de l'ampliació del conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, que queda integrat dins el Servei Lingüístic de la UIB.

El 1998 es crea el Servei d'Idiomes de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 146), amb els objectius de facilitar als estudiants de la Universitat l'aprenentatge d'idiomes, participar en els plans de formació del PDI i el PAS de la UIB i proporcionar la traducció dels documents científics i institucionals.

El 1999 s'acorda de fusionar el Servei Lingüístic i el Servei d'Idiomes, cosa que dóna com a resultat l'actual Servei Lingüístic (FOU núm. 173), dependent del Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals, que assumeix les funcions dels dos serveis anteriors.

El 2006 es crea el Gabinet de Didàctica de Llengües de la Universitat de les Illes Balears, a partir de l'ampliació del conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, que queda integrat dins el Servei Lingüístic de la UIB.

L'any acadèmic 2011-12 el Gabinet de Didàctica va deixar de pertànyer al Servei Lingüístic, i el seu fons documental es troba a la biblioteca de l'edifici Guillem Cifre de Colonya.

Objectius

Els objectius del Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears són:

  1. Fer-se càrrec de la normalització de la llengua catalana en el marc de la Universitat de les Illes Balears.
  2. Donar suport a la funció consultiva que en matèria de llengua té encarregada la UIB d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
  3. Facilitar als membres de la comunitat universitària la formació necessària en llengua catalana i l'aprenentatge de llengües modernes, i participar en els plans de formació lingüística desenvolupats per la Universitat.
  4. Vetllar per la qualitat lingüística de les actuacions de la Universitat, proporcionar la traducció dels documents científics i institucionals i, en general, donar resposta a qualsevol necessitat lingüística que sorgeixi a la vida universitària.