Oferta de cursos per al curs acadèmic 2016-17 (preus, exàmens, recuperacions, exàmens lliures i proves de nivell, a baix de la pàgina)

Matrícula del cursos tancada 

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves en llegua catalana des del nivell A2, estan reconeguts oficialment segons l'Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. 
(BOIB núm. 34 de 12 de març de 2013)

Més informació: <http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8098/511414/ordre-del-conseller-d-educacio-cultura-i-universit">

Llista de cursos

 

CATALÀ (CA)

Curs de català nivell A1 (horabaixa)  GRUP COMPLET 

Dates
Del 6 d'octubre de 2016 al 9 de febrer de 2017
Horari
Els dimarts i els dijous de les 15 a les 17 hores
Durada
60 hores
Professorat
Jordi Amengual
Lloc i aula
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (aula AB11)
Coneixements previs
Cap.
Crèdits
No

 

Curs de català nivell A2 (matí)

Dates
Del 15 de febrer de 2017 al 7 de juny de 2017
Horari
Els dilluns i dimecres de les 9 a les 11 hores
Durada
60 hores
Professorat
Jordi Amengual
Lloc i aula
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (aula AB11)
Coneixements previs
Convé tenir nocions bàsiques de llengua catalana (A1 o equivalent)
Programa
Crèdits
No

 

Curs de català nivell B2 (matí)

Dates
Del 21 de febrer de 2017 al al 15 de juny de 2017
Horari
Els dimarts i dijous de les 9 a les 11 hores
Durada
90 hores (60 hores presencials i 30 hores no presencials)
Professorat
Jordi Amengual
Lloc i aula
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (aula AB11)
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a la major part de situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes relatius a la feina, a l'escola, a la família i a l'oci.
Convé, tot i que no és un requisit indispensable, tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:
 • Certificat A2 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), pel Govern de les Illes Balears o per l'Escola Oficial d’Idiomes.
 • Certificat B1 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), pel Govern de les Illes Balears o per l'Escola Oficial d’Idiomes.
Programa
Crèdits
No

Curs de català nivell C1 (matí)

Dates
Del 9 de gener de 2017 al 7 de juny de 2017
Horari
Els dilluns i dimecres de les 13.30 a les 15.30 hores
Durada
120 hores (80 de presencials i 40 de no presencials)
Professorat
Jordi Amengual
Lloc i aula
Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda (aula D1SAL)
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l'especialització professional.
Convé tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:
 • Certificat B2 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), per la Direcció General de Cultura i Joventut (Govern de les Illes Balears) o per l'Escola Oficial d'Idiomes.
 • Certificat B de coneixements de llengua catalana expedit per la Junta Avaluadora de Català/ Direcció General de Política Lingüística o per l'Institut/Escola Balear d'Administració Pública (Govern de les Illes Balears).
 • Certificat de Llengua I del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural de l'Institut de Ciències de l'Educació.
Crèdits
No

Curs de català nivell C2 (matí)

Dates
Del 6 d'octubre de 2016 al 16 de març de 2017
Horari
Els dimartis i els dijous de les 13 a les 15 hores
Durada
120 hores (80 de presencials i 40 de no presencials)
Professorat
Jordi Amengual
Lloc i aula
Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda (aula SAL04b)
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti al parlant fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes complexos, tant pel que fa a l'expressió com a la comprensió, i la seva competència lingüística comunicativa li ha de permetre expressar-se amb una fluïdesa i espontaneïtat notable, i amb un ús controlat d'estructures organitzatives i de mecanismes de cohesió.
Convé, tot i que no és un requisit indispensable, tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:
 • Certificat C1 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), per la Direcció General de Cultura i Joventut (Govern de les Illes Balears) o per l'Escola Oficial d'Idiomes.
 • Certificat C de coneixements de llengua catalana expedit per la Junta Avaluadora de Català/Direcció General de Política Lingüística o per l'Institut/Escola Balear d'Administració Pública (Govern de les Illes Balears).
 • Certificat de Llengua II del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UIB.
Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració
 

ALEMANY (DE)

Curs d'Alemany nivell A1 (Grup 1 horabaixa)  GRUP COMPLET 

Dates
Del 10 d'octubre de 2016 al 29 de maig de 2017
Horari
Grup 1: els dilluns i dimecres de les 15 a les 17 hores
Durada
120 hores
Professorat
Carme Alcover
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (dl, aula SAL06; dc, aula SAL01a, del 10 d'octubre a l'1 de febrer, aula SAL03a del 8 de febrer al 29 de maig)
Coneixements previs
Cap
Programa
Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració

 

 GRUP COMPLET 

Curs d'Alemany nivell A1 (Grup 2 matí)  GRUP COMPLET 

Dates
De l'11 d'octubre de 2016 al 30 de maig  de 2017
Horari
Grup 2: els dimarts i dijous de les 11 a les 13 hores
Durada
120 hores
Professorat
Carme Alcover
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula SAL07)
Coneixements previs
Cap
Programa
Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració

Curs d'Alemany nivell A1.2 (matí)

Dates
Del 14 d'octubre de 2016 al 10 de febrer de 2017
Horari
Els divendres de les 10 a les 14 hores
Durada
60 hores
Professorat
Carme Alcover
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula SAL07)
Coneixements previs
Prova de nivell per determinar
Programa
Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració

 

Curs d'Alemany nivell A2 (matí)

Dates
De l'11 d'octubre de 2016 al 30 de maig de 2017
Horari
Els dimarts i dijous de les 13 a les 15 hores
Durada
120 hores
Professorat
Carme Alcover
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula SAL07)
Coneixements previs
Prova de nivell del SL; Alemany de batxillerat; Alemany A1 del SL; Primer curs de l'EOI (pla antic); Bàsic 1 de l'EOI; Start Deutsch I (GI); Acreditació Certiuni. Els alumnes que no disposin de cap tipus de certificació, han de fer la prova de nivell el dia indicat a la pàgina del Servei Lingüístic. Si per causa justificada no es pot realitzar el dia assenyalat, podeu contactar directament amb la professora a l'adreça c.alcover@uib.cat per tal de realitzar-la.
Programa
Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració

 

Curs d'Alemany nivell B1 (matí)

Dates
Del 10 d'octubre de 2016 al 29 de maig de 2017
Horari
Els dilluns i dimecres de les 13 a les 15 hores
Durada
120 hores
Professorat
Carme Alcover
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula SAL07)
Coneixements previs
Prova de nivell del SL; Alemany A2 del SL; Segon curs de l'EOI (pla antic); Bàsic 2 de l'EOI; Start Deutsch II (GI); Acreditació Certiuni. Els alumnes que no disposin de cap tipus de certificació, han de fer la prova de nivell el dia indicat a la pàgina del Servei Lingüístic. Si per causa justificada no es pot realitzar el dia assenyalat, podeu contactar directament amb la professora a l'adreça c.alcover@uib.cat per tal de realitzar-la.
Programa
Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració

 

 

ANGLÈS (EN)

Curs d'Anglès nivell A2 (matí)

Dates
Del 10 d'octubre de 2016 al 31 de maig de 2017
Horari
Grup 1: els dilluns i dimecres de 9 a 11 hores
Durada
120 hores
Professorat
Joan Ramon Molina Pos
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula D1SAL)
Coneixements previs
Prova de nivell del SL; Anglès A1 del SL ; Primer curs de l'EOI (pla antic); Bàsic 1 de l'EOI; Acreditació Certiuni. 
Programa
Crèdits
No

Curs d'Anglès nivell B1 (Grup 1 matí)

Dates
Del 10 d'octubre de 2016 al 31 de maig de 2017
Horari
Grup 1: els dilluns i dimecres de les 11 a les 13 hores
Durada
120 hores
Professorat
Joan Ramon Molina Pos
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula D1SAL)
Coneixements previs
Prova de nivell del SL; Anglès de selectivitat aprovat; Anglès A2 del SL; Segon curs de l'EOI (pla antic); Bàsic 2 de l'EOI; Grade 4 (Trinity C.); KET (Cambridge); Acreditació Certiuni.
Programa
Crèdits
No

 

Curs d'Anglès nivell B1 (Grup 2 matí)

Dates
De l'11 d'octubre de 2016 a l'1 de juny  de 2017
Horari
Grup 2: els dimarts i dijous de les 13 a les 15 hores
Durada
120 hores
Professorat
Joan Ramon Molina Pos
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula D1SAL)
Coneixements previs
Prova de nivell del SL; Anglès de selectivitat aprovat; Anglès A2 del SL; Segon curs de l'EOI (pla antic); Bàsic 2 de l'EOI; Grade 4 (Trinity C.); KET (Cambridge); Acreditació Certiuni.
Programa
Crèdits
No

Curs d'Anglès nivell B2 (Grup 1 horabaixa)

Dates
Del 10 d'octubre de 2016 al 31 de maig de 2017
Horari
Grup 1: els dilluns i dimecres de les 15 a les 17 hores
Durada
120 hores
Professorat
Joan Ramon Molina Pos
Lloc i aula
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (dilluns: aula AB14; dimecres: aula AB11)
Coneixements previs
Prova de nivell del SL; Anglès B1 del SL; Tercer curs de l'EOI (pla antic); Intermedi 2 de l'EOI; Grade 5 (Trinity C.); PET (Cambridge); Acreditació Certiuni.
Programa
Crèdits
No

Curs d'Anglès nivell B2 (Grup 2 matí)

Dates
De l'11 d'octubre de 2016 a l'1 de juny de 2017
Horari
Grup 2: els dimarts i dijous de les 11 a les 13 hores
Durada
120 hores
Professorat
Joan Ramon Molina Pos
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula D1SAL)
Coneixements previs
Prova de nivell del SL; Anglès B1 del SL; Tercer curs de l'EOI (pla antic); Intermedi 2 de l'EOI; Grade 5 (Trinity C.); PET (Cambridge); Acreditació Certiuni.
Programa
Crèdits
No

 

Curs d'Anglès nivell C1 (Grup 1 matí)  GRUP COMPLET 

Dates
Del 24 d'octubre de 2016 al 12 de juny de 2017
Horari
Els dilluns i els dimecres de les 11 a les 13 hores
Durada
120 hores
Professorat
Daniel Mosblack
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula SAL07)
Coneixements previs
Prova de nivell del SL; anglès B2 del SL; quart curs de l'EOI (pla antic); certificat de nivell avançat EOI; ISE II del Trinity College; First Certificate in English (FCE) de Cambridge University; acreditació CertiUni.
Programa
Pendent
Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració

 

 

FRANCÈS (FR)

Curs de Francès nivell A1.2 intensiu (matí i horabaixa)

Dates
Del 4 d'octubre de 2016 al 7 de febrer de 2017
Horari
Els dimarts i els dijous de les 15 a les 17 hores i els dimecres de les 13 a les 15 hores
Durada
120 hores (80 hores presencials i 40 de treball autònom supervisat per la professora). 6 hores setmanals +1h Pr/T
Professorat
Marisel Polo
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (dt, SAL01b, dia 4 d'octubre, del 18 d'octubre al 29 de novembre i del 24 de gener al 7 de febrer; SAL07 els dies 13 i 20 de desembre i 10 i 17 de gener; dc, SAL 06; dj, SAL07)
Coneixements previs
Cap
Programa
Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració

Francès A2 intensiu (horabaixa)

Dates
Del 20 de febrer al 9 de juny de 2017
Horari
Dilluns i dimecres, de les 15 a les 18 hores (amb un descans)
Durada
120 hores (80 hores presencials i 40 de treball autònom supervisat per la professora)
Professorat
Fanette Boureux
Lloc i aula
Edifici Anselm Turmeda, aula A7
Coneixements previs
A1 del SL, francès 1 bàsic de l'EOI i DELF A1 de l'Alliance Française
Programa
Exàmens (dates, horaris i aules)

Examen escrit: 7 de juny, de 15 a 17 h, aula A7, edifici Anselm Turmeda

Examen oral: 12 de juny , de 15 a 17 h, aula A5, edifici Anselm Turmeda

Recuperació: 13 de juliol, de 15 a 17 h, aula A5, edifici Anselm Turmeda

Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració

 

AVÍS: El curs no es durà a terme si no hi ha un mínim de vuit matriculats.

 

Curs de Francès nivell B2.2 (matí)

Dates
Del 5 d'octubre de 2016 al 3 de febrer de 2017
Horari
Els dimecres i divendres de les 10 a les 12 hores i els dilluns de les 13 a les 15 hores
Durada
120 hores (80 hores presencials i 40 de treball autònom supervisat per la professora). 6 hores setmanals +1h Pr/T
Professorat
Marisel Polo
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula SAL06)
Coneixements previs
Prova de nivell del SL; Francès B2.1 del SL; B1 del MECR; DELF B1
Programa
Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració

Curs de Francès nivell B1.2 intensiu (matí)

Dates
Del 4 d'octubre de 2016 al 3 de febrer de 2017
Horari
Els dimarts i els dijous de les 13 a les 15 hores i els divendres de les 12 a les 14 hores
Durada
120 hores (80 hores presencials i 40 de treball autònom supervisat per la professora). 6 hores setmanals +1h Pr/T
Professorat
Marisel Polo
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula SAL06)
Coneixements previs
Prova de nivell del SL; Segon curs de l'EOI (pla antic); Bàsic 2 de l'EOI; A2 del MECR; DELF A2.
Programa
Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració
 

RUS (RU)

Rus A1 (horabaixa)  ANUL·LAT 

Dates
Del 14 d'octubre de 2016 al 7 de juny de 2017
Horari
Els dilluns i els dimecres de les 19 a les 21 hores
Durada
120 hores
Professorat
Nadezda Klyueva
Lloc i aula
Campus universitari, aula per determinar
Coneixements previs
Cap
Programa
Pendent
(Bibliografia bàsica: Nogueira, V. et al. (2003), Ruso para hispanohablantes Nivel I. Barcelona: Herder SL)
 Avís: Aquest curs es podrà anul·lar si no hi ha matrícula suficient.

 

 

Preus per als cursos de llengua del Servei Lingüístic. Any acadèmic 2016-17

Preus dels cursos (Segons Preus Públics 2017 aprovats per Consell de Govern. FOU 425 annex IV)

Llengua catalana

Durada

Preu per als alumnes de mobilitat: català
de nivell bàsic (A1 i A2)

Preu per a PDI, PAS i personal
d’investigació dels instituts de recerca
adscrits a la Universitat

UIB*

Preu extern

60 h. 10 € 60 € 98 € 140 €
90 h. 15 € 75 € 147 € 210 €

120 h.

20 €

90 €

195 €

280 €

Idiomes Moderns

Durada

UIB*

Extern

60 h.

122 €

163 €

120 h.

224 €

302 €

*Entenem per UIB: l'alumnat, el PDI, el PAS i el personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat.

Exàmens i recuperacions

Exàmens oficials, recuperacions, exàmens lliures i proves de nivell d’idiomes del Servei lingüístic 2016-17

 1. Convocatòria ordinària (assignatures quadrimestrals i anuals)
 2. Convocatòria extraordinària (recuperacions d'assignatures quadrimestrals i anuals)
 3. Exàmens lliures
 4. Proves de nivell (per al curs 2017-18)

 

1. Assignatures quadrimestrals

Primer quadrimestre

Codi 30056 Alemany A1.2
10 de febrer de 2017 de 10h a 13h
Codi 30050 Català A1
Durant la darrera setmana del curs
Codi 30088 Francès A1.2
2 de febrer de 2017 de 15h a 17h
Codi 30089 Francès B1.2
3 de febrer de 2017 de 12h a 14h

Segon quadrimestre

Codi 30051 Català A2
Durant la darrera setmana del curs
Codi 30090 Català B2
Durant la darrera setmana del curs
Codi 30053 Català C1
Durant la darrera setmana del curs
Codi 30065 Francès A2 intensiu

Examen escrit: 7 de juny, de 15 a 17 h, aula A7, edifici Anselm Turmeda

Examen oral: 12 de juny , de 15 a 17 h, aula A5, edifici Anselm Turmeda

Assignatures anuals (convocatòria ordinària – maig/juny)

Alemany

Codi 30055 Alemany A1 Grup 1

(escrit) 29 de maig de 2017 de 15h a 17h

(oral) 31 de maig de 2017 de 15h a 17h

Codi 30055 Alemany A1 Grup 2

(escrit)  25 de maig de 2017 d’11h a 13h

(oral) 30 de maig de 2017 d’11h a 13h

Codi 30057 Alemany A2

escrit) 23 de maig de 2017 de 13h a 15h

(oral) 25 i 30 de maig de 2017 de 13h a 15h

Codi 30058 Alemany B1

(escrit) 29 de maig de 2017 de 13h a 15h

(oral) 31 de maig de 2017 de 13h a 15h

Anglès

Codi 30059 Anglès A2

(escrit) 24 de maig de 2017 de 9h a 11h

(oral) 29 i 31 de maig de 2017 de 9h a 11h

Codi 30060 Anglès B1 Grup 1

(escrit) 24 de maig de 2017 d’11h a 13h

(oral) 29 i 31 de maig de 2017 d’11h a 13h

Codi 30060 Anglès B1 Grup 2

(escrit) 25 de maig de 2017 de 13h a 15h

(oral) 30 de maig i 1 de juny de 2017 de 13h a 15h
Codi 30061 Anglès B2 Grup 1

(escrit) 24 de maig de 2017 de 15h a 17h

(oral) 29 i 31 de maig de 2017 de 15h a 17h

Codi 30061 Anglès B2 Grup 2

(escrit) 25 de maig de 2017 d’11h a 13h

(oral) 30 de maig i 1 de juny de 2017 d’11h a 13h

Codi 30061 Anglès C1 

(escrit) 24 de maig de 2017 d’11h a 13h

(oral) 29 i 31 de maig de 2017 d’11h a 13h

Català

Codi 30054 Català C2

Durant la darrera setmana del curs

2. Exàmens oficials de recuperació (convocatòria extraordinària)

Recuperació de les assignatures del primer quadrimestre (febrer)

Codi 30056 Alemany A1.2
17 de febrer de 2017 de 10h a 12h
Codi 30050 Català A1
Les dates es confirmaran durant el curs, si s'escau
Codi 30088 Francès A1.2
23 de febrer de 2017 de 15h a 17h
Codi 30089 Francès B1.2
21 de febrer de 2017 de 13h a 15h

Recuperació de les assignatures del segon quadrimestre

Codi 30051 Català A2
Les dates es confirmaran durant el curs, si s'escau
Codi 30090 Català B2
Les dates es confirmaran durant el curs, si s'escau
Codi 30053 Català C1
Les dates es confirmaran durant el curs, si s'escau
Codi 30065 Francès A2 intensiu
 21 de juny, de 15 a 17 h, aula A5, edifici Anselm Turmeda

Recuperació de les assignatures anuals (juliol)

Alemany

Codi 30055 Alemany A1 Grups 1 i 2

(escrit) 18 de juliol de 2017 de 9h a 10.30h, aula SAL07, edifici Antoni M. Alcovefr i Sureda

Codi 30057 Alemany A2

(escrit) 18 de juliol de 2017 de 9h a 10.30h, aula SAL07, edifici Antoni M. Alcovefr i Sureda

Codi 30058 Alemany B1

(escrit) 18 de juliol de 2017 de 9h a 10.30h, aula SAL07, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Examen oral dels tres nivells: a partir de les 11 h del dia 18 de juliol de 2017

Anglès

Codi 30059 Anglès A2

13 de juliol de 2017 d'11h a 14h, aula SAL06, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Codi 30060 Anglès B1 Grups 1 i 2

20 de juliol de 2017 de 10h a 12.30h, aules SAL05a i b, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Codi 30061 Anglès B2 Grup2 1 i 2

20 de juliol de 2017 de 10h a 12.30h, aules SAL05a i b, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Codi 30061 Anglès C1 

20 de juliol de 2017 de 10h a 12.30h 

Català

Codi 30054 Català C2

Les dates es confirmaran durant el curs, si s'escau

 

3. Exàmens lliures

 

Alemany A1 (escrit)
19 de juliol de 2017 de 9h a 11.00, aula SAL06, edifici Antoni M. Alcover i Sureda
 

Alemany A2 (escrit)
19 de juliol de 2017 de 9h a 11.00h, aula SAL06, edifici Antoni M. Alcover i Sureda
 

Alemany B1 (escrit)
19 de juliol de 2017 de 9h a 11.00h, aula SAL06, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Examen oral del tres nivells: a partir de les 11.30 h del dia 19 de juliol de 2017, aula SAL06, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

 

Anglès A2 (escrit)            

20 de juliol de 2017 de 10h a 12.30h, aules SAL05a i b, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Anglès B1 (escrit)           

20 de juliol de 2017 de 10h a 12.30h, aules SAL05a i b, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Anglès B2 (escrit)            

20 de juliol de 2017 de 10h a 12.30h, aules SAL05a i b, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Examen oral dels tres nivells: 21 de juliol de 2017 de 9h a 14h. Els candidats es dividiran en franges de 10 o 15 minuts, per nivell i per ordre alfabètic; aquesta distribució els serà comunicada el mateix dia de la part escrita. Aula SAL06, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

 

Francès A1

Pendent

Francès A2

Pendent           

Francès B1

Pendent        

Francès B2

Pendent

 

4. Proves de nivell (per al curs 2017-18)

 

Alemany: 18 de setembre de 2017 de 10h a 12h

*Anglès:

Primera prova: 15 de setembre de 2017 de 10h a 13h

Segona prova: 29 de setembre de 2017 de 10h a 13h

*Els candidats només poden presentar-se a una de les dues proves lliures. En cap cas es podran realitzar ambdues.

Francès: Pendent