Escoltar

Cursos de Català (CA) 2017-18

Curs de Català de nivell A1 (horabaixa)

Dates
Del 2 d'octubre de 2017 al 5 de febrer de 2018
Horari
Els dilluns i dimecres de les 15 a les 17 hores
Durada
60 hores
Professor
Jordi Amengual
Lloc i aula
Campus universitari, aula AB14 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Coneixements previs
Cap
Crèdits
No
Calendari lectiu

 

Curs de Català de nivell A1 per a alumnes de mobilitat (1r semestre)

Dates
Del 3 d'octubre de 2017 al 30 de gener de 2018
Horari
Els dimarts i dijous de les 11 a les 13 hores
Durada
60 hores
Professora
Cristina Robles
Lloc i aula
Campus universitari, aula SAL06 de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda
Coneixements previs
Cap
Crèdits 
6 crèdits ECTS (tret de per als alumnes dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física).
Requisits
Només per a alumnes dels programes de mobilitat tipus Erasmus, SICUE (alumnes que no procedeixen, però, de Països Catalans), etc.
Calendari lectiu

 

Curs de Català de nivell A1 per a alumnes de mobilitat (2n semestre)

Dates
Del 12 de febrer al 30 de maig de 2018
Horari
Els dilluns i dimecres de les 11 a les 13 hores
Durada
60 hores
Professora
Cristina Robles
Lloc i aula
Campus universitari, aula SAL02a de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda
Coneixements previs
Cap
Crèdits 
6 crèdits ECTS (tret de per als alumnes dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física).
Requisits
Només per a alumnes dels programes de mobilitat tipus Erasmus, SICUE (alumnes que no procedeixen, però, de Països Catalans), etc.
Calendari lectiu

 

 

Curs de Català de nivell A2 (2n semestre)

Dates
Del 12 de febrer al 30 de maig de 2018
Horari
Els dilluns i dimecres de les 9 a les 11 hores
Durada
60 hores
Professor
Jordi Amengual
Lloc i aula
Campus universitari, aula SAL06 de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda
Coneixements previs
Convé tenir nocions bàsiques de llengua catalana (nivell A1 o equivalent)
Crèdits
No
Calendari lectiu

 

Curs de Català de nivell B1

Dates
Del 3 d'octubre de 2017 al al 30 de gener de 2018
Horari
Els dimarts i dijous de les 9 a les 11 hores
Durada
60 hores
Professor
Jordi Amengual
Lloc i aula
Campus universitari, Aula SAL06 de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda
Coneixements previs
Convé tenir nocions bàsiques de llengua catalana (nivell A2 o equivalent)
Crèdits
No
Calendari lectiu

 

Curs de Català de nivell B2 (2n semestre) (MATRÍCULA TANCADA: GRUP PLE)

Dates
Del 13 de febrer al al 12 de juny de 2018
Horari
Els dimarts i dijous de les 9 a les 11 hores
Durada
60 hores
Professor
Jordi Amengual
Lloc i aula
Campus universitari, aula SAL06 de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a la major part de situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes relatius a la feina, a l'escola, a la família i a l'oci.

Convé, tot i que no és un requisit indispensable, tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:

 • Certificat B1 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), pel Govern de les Illes Balears o per l'Escola Oficial d’Idiomes.
Crèdits
No
Calendari lectiu

 

Curs de Català de nivell C1

Dates
Del 2 d'octubre de 2017 al 12 de març de 2018
Horari
Els dilluns i dimecres de les 13 a les 15 hores
Durada
120 hores (80 de presencials i 40 de no presencials)
Professor
Jordi Amengual
Lloc i aula
Campus universitari, Aula SAL06 de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l'especialització professional.

Convé tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:

 • Certificat B2 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), per la Direcció General de Cultura i Joventut (Govern de les Illes Balears) o per l'Escola Oficial d'Idiomes.
   
 • Certificat B de coneixements de llengua catalana expedit per la Junta Avaluadora de Català/ Direcció General de Política Lingüística o per l'Institut/Escola Balear d'Administració Pública (Govern de les Illes Balears).
   
 • Certificat de Llengua I del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural de l'Institut de Ciències de l'Educació.
Crèdits
No
Calendari lectiu

 

Curs extraordinari de Català de nivell C1 (2n semestre)

Dates de matrícula: del 29 de gener al 9 de febrer

Dates
Del 14 de febrer al 9 de juliol de 2018
Horari
Els dilluns i dimecres de les 15 a les 17 hores
Durada
120 hores (80 de presencials i 40 de treball autònom)
Professor
Jordi Amengual
Lloc i aula
Campus universitari, edifici Guillem Colom Casasnovas. Els dilluns, aula A20; els dimecres, aula A19.
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l'especialització professional.

Convé tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:

 • Certificat B2 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), per la Direcció General de Cultura i Joventut (Govern de les Illes Balears) o per l'Escola Oficial d'Idiomes.
   
 • Certificat B de coneixements de llengua catalana expedit per la Junta Avaluadora de Català/ Direcció General de Política Lingüística o per l'Institut/Escola Balear d'Administració Pública (Govern de les Illes Balears).
   
 • Certificat de Llengua I del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural de l'Institut de Ciències de l'Educació.
Crèdits
No
Calendari lectiu
Pendent

 

Curs de Català de nivell C2 (2n semestre)

Dates
Del 18 de gener al 19 de juny de 2018
Horari
Els dimarts i dijous de les 13 a les 15 hores
Durada
120 hores (80 de presencials i 40 de no presencials)
Professor
Jordi Amengual
Lloc i aula
Campus universitari, aula SAL06 de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti al parlant fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes complexos, tant pel que fa a l'expressió com a la comprensió, i la seva competència lingüística comunicativa li ha de permetre expressar-se amb una fluïdesa i espontaneïtat notable, i amb un ús controlat d'estructures organitzatives i de mecanismes de cohesió.

Convé, tot i que no és un requisit indispensable, tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:

 • Certificat C1 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), per la Direcció General de Cultura i Joventut (Govern de les Illes Balears) o per l'Escola Oficial d'Idiomes.
   
 • Certificat C de coneixements de llengua catalana expedit per la Junta Avaluadora de Català/Direcció General de Política Lingüística o per l'Institut/Escola Balear d'Administració Pública (Govern de les Illes Balears).
   
 • Certificat de Llengua II del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UIB.
Crèdits
6 crèdits ECTS (tret de per als alumnes dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física).
Calendari lectiu

 

 

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves en llegua catalana des del nivell A2, estan reconeguts oficialment segons l'Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. 
(BOIB núm. 34 de 12 de març de 2013)

Més informació: <http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8098/511414/ordre-del-conseller-d-educacio-cultura-i-universit">

Termini de matrícula

Cursos que comencen el 2017: Del 4 al 29 de setembre.

Cursos que comencen el 2018: De l'11 de desembre de 2017 al 2 de febrer de 2018 (tancat per vacances del 23 de desembre de 2017 al 5 de gener de 2018).

Dates d'inici dels cursos

Català A1

2 d’octubre

Català A1 mobilitat

3 d’octubre

Català B1

3 d’octubre

Català C1

2 d’octubre

Català A2

12 de febrer

Català A1 mobilitat

12 de febrer

Català B2

13 de febrer

Català C1 extraordinari

14 de febrer

Català C2

18 de gener

 

Inscripció

 1. Informau-vos telefònicament si hi ha places (al 971 25 95 48 o al 971 17 30 15).
 2. Presentau als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la documentació següent:
 3. Un cop lliurada aquesta documentació als serveis administratius (Enric Llompart), el Servei Lingüístic us lliurarà un paper amb el número de compte corrent on heu d'ingressar l'import de la matrícula.
 4. Teniu (2) dos dies per fer l'ingrés; en cas de no fer-lo en aquest període, perdeu la matrícula.
 5. Anul·lació de matrícula. De manera extraordinària*, els alumnes poden sol·licitar anul·lació de matrícula total o parcial al Servei Lingüístic. S’entenen per causes d'anul·lació les següents:
  • Malaltia greu justificada.
  • Situació de discapacitat sobrevinguda.
  • Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l’estudiant.
  • Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació.
  • Denegació del visat.
  • Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

(*) En cap cas no es retornarà l'import de la matrícula si el curs ha començat.

Preus dels cursos de llengua catalana 2017-18

(Segons Preus Públics 2017 aprovats per Consell de Govern. FOU 425 annex IV)

Durada

Preu per als alumnes de mobilitat: català
de nivell bàsic (A1 i A2)

Preu per a PDI, PAS i personal
d’investigació dels instituts de recerca
adscrits a la Universitat

Alumnes UIB

Preu extern

30 h.        
60 h. 10 € 60 € 98 € 140 €
90 h. 15 € 75 € 147 € 210 €

120 h.

20 €

90 €

195 €

280 €