Exàmens lliures de llengua catalana

Examen lliure presencial de Català C1
(novembre de 2021) 

AVÍS 

Totes aquestes dates poden canviar per la pandèmia del coronavirus

Important

En aquest enllaç trobareu les instruccions de prevenció generals i específiques per a alumnes per a la realització d'exàmens presencials: <https://coronavirus.uib.cat/Alumnes/>

Plànol del campus i com arribar-hi: <https://www.uib.cat/lauib/Visitants/localitzacio/Campus/Com-arribar-hi/>

Matrícula

Del 25 al 26 d'octubre, en línia a través de la plataforma de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, FUEIB

MATRÍCULA PLENA

(Enllaç a les llistes d'inscrits)

Nombre de places previstes: 50 (40 per a Mallorca, 5 per a Eivissa-Formentera i 5 per a Menorca).

Preu: 60 € (Segons la llista de tarifes i preus públics que cobrarà la Universitat per la prestació dels seus serveis durant l'exercici de 2021, aprovada per Consell de Govern. FOU 509 extraordinari (Acord normatiu 13788/2020, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2021, annex 5)

Periodització i resultats

 • Examen escrit PRESENCIAL: dimecres dia 3 de novembre, de 8.30 a 14.30 hores.
  (comprensió oral, comprensió lectora, domini pràctic del sistema lingüístic, i expressió i interacció escrites)
  Lloc: campus universitari, edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, aula AA05. nou

  • De manera extraordinària, només els examinands d’Eivissa, Formentera i Menorca podran realitzar la prova oral en acabar l’examen escrit aquest mateix dia.

 • Publicació dels resultats provisionals de la part escrita
  El dijous dia 11 de novembre, a la pàgina principal del web <http://www.slg.uib.cat>, a partir de les 13 hores.
 • Resultats provisionals de la part escrita i convocatòria de l'oral
   
 • Revisió de la part escrita (sol·licitud prèvia per formulari electrònic imprescindible, tramesa el divendres dia 12 de novembre: <enllaç al formulari>)
  Dies: dilluns i dimarts 15 i 16 de novembre
  Lloc: Son Lledó, dependències del Servei Lingüístic, o bé telefònicament.
 • Examen oral PRESENCIAL:dilluns i dimarts 22 i 23 de novembre, de 8.30 a 14.30 h
  (expressió i interacció orals)
  Lloc: campus universitari, edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL03b.
 • Recollida de certificats

  • En paper: (cita prèvia per formulari o correu electrònic, imprescindible: <sollicituds.sl@uib.cat>)
   Dia: a partir de divendres dia 3 de desembre, de 9 a 14 hores
   Lloc: Son Lledó, dependències del Servei Lingüístic

  • En format digital pdf i signats electrònicament, amb la mateixa validesa que els impresos: podran ser tramesos adjunts a un missatge de correu electrònic si ho demanau també a <sollicituds.sl@uib.cat>

 

Opuscles de nivell i models oficials d'exàmens

Enllaç: <http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1761295&coduo=343369&lang=ca>

Nous opuscles dels diferents nivells dels certificats de llengua catalana aprovats per la Comissió Tècnica d'Avaluació de Coneixements de Català (CTACC), d'acord amb el Decret 21/2019, de 15 de març, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 35, de 16 de març de 2019). 

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l’avaluació. Així mateix inclouen l’estructura, la valoració de la prova i un model de prova. Finalment hi ha bibliografia i recursos que us poden servir per preparar la prova.

Reconeixement dels cursos i dels exàmens de Català

Els cursos i els exàmens de Català del Servei Lingüístic es fan d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge i l’avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar en aquest  <enllaç>.

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves de llengua catalana des del nivell A2, estan reconeguts oficialment segons l'Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. 
(BOIB núm. 34 de 12 de març de 2013)

Més informació: <http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8098/511414/ordre-del-conseller-d-educacio-cultura-i-universit">