Exàmens lliures de llengua catalana

Examen lliure de Català C1 (setembre de 2020) restringit a prematriculats al Màster universitari en Formació del Professorat de la UIB

AVÍS 

Totes aquestes dates poden canviar per la pandèmia del coronavirus

Publicació de qualificacions

Qualificacions definitives de l'examen  NOU

Important

En aquest enllaç trobareu les instruccions de prevenció generals i específiques per a alumnes per a la realització d'exàmens presencials: <https://slg.uib.cat/Prevencio-coronavirus-2019/>

Plànol: <https://slg.uib.cat/digitalAssets/470/470695_planol_situacio_sl_2018.png>

Periodització

Examen escrit presencial: dia 16 de setembre, de 8.30 a 14.30 h

(comprensió oral, comprensió lectora, domini pràctic del sistema lingüístic, i expressió i interacció escrites)

Lloc: campus universitari, edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, aules AA23, AA24 i AA25. 

Examen oral presencial: dies 30 de setembre i 1 d'octubre, de 8.30 a 14.30 h

(expressió i interacció orals)

Lloc: campus universitari, edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL02a. Nou

La llista de candidats que hagin aprovat l'examen escrit es dividirà, per ordre alfabètic, en franges de dos examinands que faran la prova (10-15 minuts).

Publicació dels resultats provisionals de la part escrita

S'ajorna un dia, fins el 24 de setembre, a la pàgina principal del web <http://www.slg.uib.cat>, a partir de les 12 hores.

Revisió de la part escrita (sol·licitud prèvia per formulari electrònic imprescindible, tramesa el mateix dia 24 de setembre: <enllaç al formulari>)

Dies: 25 de setembre

Lloc: Son Lledó, dependències del Servei Lingüístic, o bé telefònicament.

Publicació dels resultats definitius de la part escrita i del calendari d’exàmens orals

Dia 28 de setembre, a la pàgina principal del web <http://www.slg.uib.cat>, a partir de les 12 hores.

Revisió de la part oral

Dies 30 de setembre i 1 d'octubre, in situ immediatament després de l'examen

Publicació dels resultats definitius

Dia 5 d'octubre, a la pàgina principal del web <http://www.slg.uib.cat>, a partir de les 12 hores.

Recollida de certificats

(cita prèvia per formulari o correu electrònic, imprescindible: <sollicituds.sl@uib.cat>)

Dia: a partir de dia 6 d'octubre, de 9 a 14 hores

Lloc: Son Lledó, dependències del Servei Lingüístic

Opuscles de nivell i models oficials d'exàmens

Enllaç: <http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1761295&coduo=343369&lang=ca>

Nous opuscles dels diferents nivells dels certificats de llengua catalana aprovats per la Comissió Tècnica d'Avaluació de Coneixements de Català (CTACC), d'acord amb el Decret 21/2019, de 15 de març, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 35, de 16 de març de 2019). 

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l’avaluació. Així mateix inclouen l’estructura, la valoració de la prova i un model de prova. Finalment hi ha bibliografia i recursos que us poden servir per preparar la prova.

Reconeixement dels cursos i dels exàmens de Català

Els cursos i els exàmens de Català del Servei Lingüístic es fan d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge i l’avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar en aquest  <enllaç>.

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves de llengua catalana des del nivell A2, estan reconeguts oficialment segons l'Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. 
(BOIB núm. 34 de 12 de març de 2013)

Més informació: <http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8098/511414/ordre-del-conseller-d-educacio-cultura-i-universit">