Exàmens lliures de Català C1

LLISTA DE PERSONES INSCRITES (convocatòria de març)

Informació de l’examen

L’examen segueix les directrius del Marc europeu comú de referència. Consta de cinc àrees: comprensió oral, comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüístic, expressió escrita (prova escrita) i expressió oral (prova oral). Cada àrea és eliminatòria i, per superar-les, se n’ha d’assolir el cinquanta per cent de la puntuació.

Es corregiran d’ofici les àrees 1, 2 i 3. Si alguna d’aquestes àrees no està superada, ja no es corregirà l’àrea 4. Quant a la prova oral, només hi tindran accés els examinands que hagin superat la prova escrita.

Podeu consultar la descripció del nivell, els objectius, l’estructura i la valoració de la prova, un model d’examen i bibliografia per preparar-lo en aquest opuscle de la Direcció General de Política Lingüística.

Condicions de matrícula

Nombre de places ofertes: 40 per a Mallorca, 4 per a Menorca i 4 per a Eivissa.

La matrícula es farà de manera presencial i per ordre d'arribada.

Se'n farà, si cal i en previsió de baixes de matrícula per raons de força major, una llista d'espera d'un màxim de 10 places pel mateix ordre d'arribada.

Procediment d'inscripció

1.      Presentau, de manera presencial, als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó, campus universitari) la documentació següent:

o   Inscripció en format pdf per descarregar i editable (on diu "Curs al qual us inscriviu", posau "Examen lliure"). 

o   Fotocòpia del DNI

Els examinands residents a Menorca o a Eivissa, podeu presentar aquesta documentació a la Seu corresponent. L’examen es durà a terme al campus universitari, a Palma.

2.     Un cop lliurada aquesta documentació als serveis administratius, el Servei Lingüístic us lliurarà un paper amb el número de compte corrent on heu d'ingressar l'import de la matrícula: 40 euros, per als membres de la comunitat universitària; 60 euros, per als externs.

3.     Teniu 2 (dos) dies per fer l'ingrés; en cas de no fer-lo en aquest període, perdeu la matrícula.

Convocatòries d'examen per al 2019

Convocatòria de març de 2019

Convocatòria de març de 2019

LLISTA DE PERSONES INSCRITES

Termini de matrícula

  • De l’11 al 15 de febrer de 2019, de 9 a 14 hores.

  Data, horari i lloc

  • Prova escrita (àrees 1, 2, 3 i 4)
   • 15 de març, de les 9 a les 13 hores
   • Edifici Guillem Cifre de Colonya, aula C3 (campus universitari, Palma)
  • Prova oral (àrea 5)
   • 11 i 12 d’abril, en horari de matí (us assignarem hora individualment)
   • Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, aula SAL04b  (campus universitari, Palma)

  Publicació de resultats i lliurament de certificats

Convocatòria de setembre de 2019

Convocatòria de setembre de 2019

Termini de matrícula

 • Del 9 al 13 de setembre de 2019, de 9 a 14 hores.

Data, horari i lloc

 • Prova escrita (àrees 1, 2, 3 i 4)
  • 27 de setembre, de les 9 a les 13 hores
  • aula pendent (campus universitari, Palma)
 • Prova oral (àrea 5)
  • 24 i 25 d’octubre, en horari de matí (us assignarem hora individualment)
  • aula pendent  (campus universitari, Palma)

Publicació de resultats i lliurament de certificats