Escoltar

Exàmens lliures de llengua catalana 2019

CA C1. Convocatòria de març de 2019

Convocatòria de març de 2019

QUALIFICACIONS DEFINITIVES DE LA PART ESCRITA DE L'EXAMEN I PROVISIONALS DE LA PART ORAL

 • Aquesta graella recull les qualificacions definitives de la part escrita de l’examen (àrees 1, 2, 3 i 4; haureu hagut d’obtenir la puntuació mínima exigida per a cada área: si no és així, no haureu pogut fer la prova oral) i les provisionals de la part oral (àrea 5).
 • Les revisions de la part oral seran el dia 16 d’abril al Servei Lingüístic (Son Lledó). Si voleu revisar-la, ens heu de telefonar al 971 17 30 15, el dia 15 d’abril entre les 9 i les 14 hores, perquè us donem cita. No atendrem revisions sense cita prèvia.
 • Si heu resultat aptes, podreu recollir el certificat al Servei Lingüístic (Son Lledó) a partir de les 9 hores del dia 17 d’abril.

QUALIFICACIONS DE LA PART ESCRITA DE L'EXAMEN

 • El document recull les qualificacions de la part escrita de l'examen (àrees 1, 2, 3,i 4). Heu d'obtenir la puntació mínima exigida per a cada àrea; si no és així, no sou aptes i ja no fareu la prova oral.
 • Si heu resultat aptes, us convocam per a la prova d'expressió oral (àrea 5), que tindrà lloc el dia 12 d'abril a l'hora que us hem assignat, a l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, aula 4b.
 • Les revisions de l'examen seran el dia 11 d'abril al Servei Lingüístic (Son Lledó). Si voleu revisar-lo, ens heu de telefonar al 971 17 30 15, els dies 8 i 9 d'abril entre les 9 i les 14 hores, perquè us donem cita. No atendrem revisions sense cita prèvia.

LLISTA DE PERSONES INSCRITES

Termini de matrícula

 • De l’11 al 15 de febrer de 2019, de 9 a 14 hores.

Data, horari i lloc

 • Prova escrita (àrees 1, 2, 3 i 4)
  • 15 de març, de les 9 a les 13 hores
  • Edifici Guillem Cifre de Colonya, aula C3 (campus universitari, Palma)
 • Prova oral (àrea 5)
  • 11 i 12 d’abril, en horari de matí (us assignarem hora individualment)
  • Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, aula SAL04b  (campus universitari, Palma)

Publicació de resultats i lliurament de certificats

Informació de l’examen

L’examen segueix les directrius del Marc europeu comú de referència. Consta de cinc àrees: comprensió oral, comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüístic, expressió escrita (prova escrita) i expressió oral (prova oral). Cada àrea és eliminatòria i, per superar-les, se n’ha d’assolir el cinquanta per cent de la puntuació.

Es corregiran d’ofici les àrees 1, 2 i 3. Si alguna d’aquestes àrees no està superada, ja no es corregirà l’àrea 4. Quant a la prova oral, només hi tindran accés els examinands que hagin superat la prova escrita.

Podeu consultar la descripció del nivell, els objectius, l’estructura i la valoració de la prova, un model d’examen i bibliografia per preparar-lo en aquest opuscle de la Direcció General de Política Lingüística.

Condicions de matrícula

Nombre de places ofertes: 40 per a Mallorca, 4 per a Menorca i 4 per a Eivissa.

La matrícula es farà de manera presencial i per ordre d'arribada.

Se'n farà, si cal i en previsió de baixes de matrícula per raons de força major, una llista d'espera d'un màxim de 10 places pel mateix ordre d'arribada.

Procediment d'inscripció

1.      Presentau, de manera presencial, als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó, campus universitari) la documentació següent:

o   Inscripció en format pdf per descarregar i editable (on diu "Curs al qual us inscriviu", posau "Examen lliure"). 

o   Fotocòpia del DNI

Els examinands residents a Menorca o a Eivissa, podeu presentar aquesta documentació a la Seu corresponent. L’examen es durà a terme al campus universitari, a Palma.

2.     Un cop lliurada aquesta documentació als serveis administratius, el Servei Lingüístic us lliurarà un paper amb el número de compte corrent on heu d'ingressar l'import de la matrícula: 40 euros, per als membres de la comunitat universitària; 60 euros, per als externs.

3.     Teniu 2 (dos) dies per fer l'ingrés; en cas de no fer-lo en aquest període, perdeu la matrícula.

CA C1. Convocatòria de setembre de 2019

Convocatòria de setembre de 2019

Nivell C1

Nombre de places ofertes: 48 per a Mallorca, 5 per a Menorca i 5 per a Eivissa.

Termini de matrícula

 • Del 9 al 13 de setembre de 2019

La matrícula dels exàmens lliures de llengua catalana es farà en línia amb la plataforma de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).
La matrícula l’heu de fer clicant en els enllaços corresponents, efectius a partir de dia 9 de setembre.

Teniu en compte que, en el moment de fer la matrícula, us demanaran que hi adjunteu digitalment (pdf, etc.) una còpia del document d'identitat.

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb els telèfons 971 25 95 48 i 971 17 27 17.
Data, horari i lloc dels exàmens
 • Examen escrit (àrees 1, 2, 3 i 4)
  • 27 de setembre, de les 9 a les 13 hores
  • aula AA23 (campus universitari, edifici Gaspar Melchor de Jovellanos)
 • Examen oral (àrea 5)
  • 24 i 25 d’octubre, en horari de matí (us assignarem hora individualment)
  • aula pendent  (campus universitari, Palma)

Publicació de resultats i lliurament de certificats

 

CA B2. Convocatòria d'octubre de 2019

CA B2. Convocatòria d'octubre de 2019

Qualificacions

 

Matrícula dels exàmens lliures de llengua catalana 2019

La matrícula dels exàmens lliures de llengua catalana es farà en línia amb la plataforma de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).
La matrícula l’heu de fer clicant en els enllaços corresponents, efectius a partir de dia 9 de setembre.

Teniu en compte que, en el moment de fer la matrícula, us demanaran que hi adjunteu digitalment (pdf, etc.) una còpia del document d'identitat.

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb els telèfons 971 25 95 48 i 971 17 27 17.

En cas que una persona s'hagi matriculat als dos exàmens, el Servei Lingüístic no retornarà l'import de la matrícula si aquesta persona ha aprovat el nivell C1 de català.

Nivell C1

Nivell B2