Cursos d'idiomes moderns 2020-21

Avís de reprogramació i oferta nova de cursos d'Idiomes Moderns 2020-21 del SL

Per raons de força major, l’oferta dels cursos  d'Idiomes Moderns d’enguany del Servei Lingüístic és la següent:

ANGLÈS

Anuals

 • Curs d’Anglès de nivell B2 (grup 1, matí) 2020-21
 • Curs d’Anglès de nivell B2 (grup 2, horabaixa) 2020-21

Condicions que cal tenir en compte, a més de les generals de matrícula publicades al web:

 1. Aquests cursos s’impartiran si hi ha un nombre mínim de 10 matriculats per grup.
 2. El nombre màxim de matriculats és de 15 per grup. No obstant això, hi haurà una llista d’espera per si hi hagués baixes.
 3. Aquesta planificació està subjecta a possibles canvis a causa de la crisi de la COVID-19.

ALEMANY

Anuals

 • Curs d’Alemany de nivell A1 (grup 1, horabaixa) 2020-21
 • Curs d’Alemany de nivell A1 (grup 2, matí continu) 2020-21
 • Curs d’Alemany de nivell A2 (grup 1, matí) 2020-21
 • Curs d’Alemany de nivell B1 (grup 1, matí) 2020-21

Condicions que cal tenir en compte, a més de les generals de matrícula publicades al web:

 1. El nombre màxim de matriculats és de 15 per grup. No obstant això, hi haurà una llista d’espera per si hi hagués baixes.
 2. Aquesta planificació està subjecta a possibles canvis a causa de la crisi de la COVID-19.

Reconeixement dels cursos d'idiomes moderns

Els cursos d'idiomes moderns del Servei Lingüístic es fan d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge i l’avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar en aquest  <enllaç>.

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves en llegua anglesa del nivell B2 o superior estan reconeguts oficialment segons l'Acord executiu 12476 del dia 10 d'octubre de 2017 pel qual es modifica l'Acord executiu 10990/2014, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
(FOU núm. 455 de 27 d'octubre de 2017)

Més informació: <https://seu.uib.cat/fou/acord/12476/