Escoltar

Avís de suspensió temporal de classes presencials

El Servei Lingüístic suspèn temporalment les classes presencials dels seus cursos. Els professors continuaran fent activitats docents a distància per correu electrònic. Aquests dies no comptaran com a faltes d'assistència.

Més informació: <https://coronavirus.uib.cat/>

Avís per als alumnes dels cursos d'idiomes moderns de l'any acadèmic 2019-20

Els exàmens corresponents a les avaluacions dels cursos d'Alemany i d'Anglès es duran a terme amb eines telemàtiques, de manera no presencial, en les dates indicades als programes dels cursos.

Els professors es posaran en contacte amb els alumnes a través del correu electrònic per tal de donar-los instruccions sobre aquesta qüestió. 

Reconeixement dels cursos d'idiomes moderns

Els cursos d'idiomes moderns del Servei Lingüístic es fan d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge i l’avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar en aquest  <enllaç>.

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves en llegua anglesa del nivell B2 o superior estan reconeguts oficialment segons l'Acord executiu 12476 del dia 10 d'octubre de 2017 pel qual es modifica l'Acord executiu 10990/2014, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
(FOU núm. 455 de 27 d'octubre de 2017)

Més informació: <https://seu.uib.cat/fou/acord/12476/