Preus dels cursos

Preus dels cursos de Català 2020-21

Segons la llista de tarifes i preus públics que cobrarà la Universitat per la prestació dels seus serveis durant l'exercici de 2020, aprovada per Consell de Govern. FOU 491 extraordinari (Acord normatiu 13336 del dia 18 de desembre de 2019 pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la UIB per a l'any 2020, annex 5)

Durada

Preu per als alumnes de mobilitat: català
de nivell bàsic (A1 i A2)

Preu per a PDI, PAS i personal
d’investigació dels instituts de recerca
adscrits a la Universitat

Alumnes UIB

Preu extern

60 h 10 € 80 € 120 € 160 €

120 h

20 €

110 €

215 €

300 €