Cursos de llengua catalana 2020-21

Avís de reprogramació i oferta nova de cursos de Català 2020-21 del SL

Per raons de força major, l’oferta dels cursos d’enguany del Servei Lingüístic és la següent:

CATALÀ

Anuals

  • Curs de Català de nivell C1 (grup 1, matí) 2020-21
  • Curs de Català de nivell C1 (grup 2, horabaixa) 2020-21

Segon semestre

  • Curs de Català de nivell A1 (matí) 2020-21 (per a alumnes generals i també de mobilitat)

    Ens sap greu de comunicar-vos que enguany, per raó de la situació provocada per la pandèmia, que ha limitat la nostra capacitat de fer cursos i no ha fet possible la convocatòria de programes interuniversitaris d'intercanvi, no es farà el curs de Català A1 del segon semestre (per a alumnes generals i de mobilitat).

Condicions que cal tenir en compte, a més de les generals de matrícula publicades al web:

  1. Aquests cursos s’impartiran si hi ha un nombre mínim de 10 matriculats per grup.
  2. El nombre màxim de matriculats és de 15 per grup. No obstant això, hi haurà una llista d’espera per si hi hagués baixes.
  3. Aquesta planificació està subjecta a possibles canvis a causa de la crisi de la COVID-19.

 

Reconeixement dels cursos de Català

Els cursos de Català del Servei Lingüístic es fan d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge i l’avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar en aquest  <enllaç>.

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves de llengua catalana des del nivell A2, estan reconeguts oficialment segons l'Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. 
(BOIB núm. 34 de 12 de març de 2013)

Més informació: <http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8098/511414/ordre-del-conseller-d-educacio-cultura-i-universit">