Avís de suspensió temporal de classes presencials

El Servei Lingüístic suspèn temporalment les classes presencials dels seus cursos. Els professors continuaran fent activitats docents a distància per correu electrònic. Aquests dies no comptaran com a faltes d'assistència.

Més informació: <https://coronavirus.uib.cat/>

Avís per als alumnes dels cursos de Català de l'any acadèmic 2019-20

Els exàmens corresponents a les avaluacions dels cursos de Català es duran a terme  de manera presencial, en les dates indicades aquí (enllaç). Els professors ja s'han posat en contacte amb els alumnes a través del correu electrònic per tal de donar-los instruccions sobre aquesta qüestió. AVÍS: hi ha hagut canvi d'aules!

Reconeixement dels cursos de Català

Els cursos de Català del Servei Lingüístic es fan d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge i l’avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar en aquest  <enllaç>.

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves de llengua catalana des del nivell A2, estan reconeguts oficialment segons l'Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. 
(BOIB núm. 34 de 12 de març de 2013)

Més informació: <http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8098/511414/ordre-del-conseller-d-educacio-cultura-i-universit">