Cursos d'Alemany i d'Anglès 2022-23

Oferta de cursos

Cursos d'idiomes i exàmens lliures

Reconeixement dels cursos d'idiomes moderns

Els cursos d'idiomes moderns del Servei Lingüístic es fan d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge i l’avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar en aquest  <enllaç>.

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears d'haver superat les proves en llegua anglesa del nivell B2 o superior estan reconeguts oficialment segons l'Acord executiu 13652 del dia 6 d'octubre de 2020 pel qual es modifica l'Acord executiu 10990/2014, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
(FOU núm. 502 de 16 d'octubre de 2020)

Més informació: <https://seu.uib.cat/fou/acord/13652/