Cursos d'Alemany i d'Anglès 2021-22

L’oferta dels cursos  d'Idiomes Moderns d’enguany del Servei Lingüístic és la següent:

ALEMANY

Anuals

  • Curs d’Alemany de nivell A1 (grup 1, horabaixa) 2021-22
  • Curs d’Alemany de nivell A1 (grup 2, matí continu) 2021-22
  • Curs d’Alemany de nivell A2 (grup 1, matí) 2021-22
  • Curs d’Alemany de nivell B1 (grup 1, matí) 2021-22

ANGLÈS

Anuals

  • Curs d’Anglès de nivell B2 (grup 1, matí) 2021-22
  • Curs d’Anglès de nivell B2 (grup 2, horabaixa) 2021-22
  • Curs d'Anglès de nivell C1 (grup d'horabaixa) 2021-22
Condicions que cal tenir en compte, a més de les generals de matrícula publicades al web:
  1. El nombre màxim de matriculats és de 15 per grup.
  2. No obstant això, hi haurà una llista d’espera per si hi hagués baixes.
  3. Aquesta planificació està subjecta a possibles canvis a causa de la crisi de la COVID-19.

 

Reconeixement dels cursos d'idiomes moderns

Els cursos d'idiomes moderns del Servei Lingüístic es fan d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge i l’avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar en aquest  <enllaç>.

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears d'haver superat les proves en llegua anglesa del nivell B2 o superior estan reconeguts oficialment segons l'Acord executiu 13652 del dia 6 d'octubre de 2020 pel qual es modifica l'Acord executiu 10990/2014, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
(FOU núm. 502 de 16 d'octubre de 2020)

Més informació: <https://seu.uib.cat/fou/acord/13652/