Traducció

 

El Servei Lingüístic de la UIB duu a terme la supervisió lingüística dels documents que genera la Universitat i les traduccions que siguin requerides.

Com a servei lingüístic multilingüe, el Servei Lingüístic treballa amb textos en català i en diversos idiomes moderns.

La realització dels serveis que figuren en aquestes pàgines i la mecànica que s'hi especifica s'han de subjectar en tot moment a l'esperit i la lletra dels Estatuts de la Universitat i del Reglament d'ús intern i normalització del català, que estableixen que el català és la llengua pròpia de la Universitat de les Illes Balears i la llengua normal de treball en totes les activitats.

 

Coordinació

Enric Llompart

Tel.: 971 25 95 48

Procediment

L'horari d'atenció és: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h.

Els textos que s'hagin de traduir s'han de lliurar a la coordinadora en format electrònic (xarxa local, correu electrònic o disquet). Han de ser escrits, si és possible, en una de les darreres versions de Word.

Per sol·licitar el servei cal emplenar i enviar a la coordinadora, per correu intern o per fax, el formulari adjunt amb la signatura de la persona que es compromet a assumir la part del cost que estigui estipulada.

 

Formulari de sol·licitud de correcció o traducció (PDF)
Formulari de sol·licitud de correcció o traducció (Word)

 

D'acord amb el que preveu l'article 3 de les normes d'execució pressupostària de la UIB, el Servei Lingüístic requereix que a la sol·licitud de traducció s'hi adjunti el document comptable de proposta de despesa (A, AD) que n'avali el crèdit.

En haver rebut de la coordinadora la notificació de pressupost, caldrà presentar-la al centre administratiu corresponent per obtenir aquest document comptable.

  
Qualsevol correu adreçat a <sl.traduccio@uib.cat> no serà vàlid.
Disculpau-nos per les molèsties.

Tipus de documents (TRADUCCIÓ)

El Servei Lingüístic ofereix un servei de traducció orientat a documents institucionals de la Universitat que s'hagin d'enviar a fora de la comunitat lingüística (traducció del català a llengües estrangeres) o que hagin arribat a la Universitat en llengua no catalana (traducció de llengües estrangeres al català), i també orientat a documents de recerca dels professors o PAS que s'hagin de publicar a l'exterior.

Tarifes

Tarifes

  Euros/paraula Doc. gratuïts 50% sol·licitant i 50% SL2 100% sol·licitant
Català 0,083 Fins a 300 paraules1 Fins a 4.500 paraules3 A partir de 4.501 paraules
Idiomes moderns 0,083   Fins a 3.000 paraules A partir de 3.001 paraules

 

1 La traducció de documents que no superin les 300 paraules és gratuïta.
2 Documents d’institucions vinculades a la UIB (IMEDEA, IFISC, FUEIB, IAC3, IRIE, IEHM…): el
sol·licitant pagarà el 60% del cost, i la resta l’assumirà el SL.
Els preus no inclouen l’IVA. A cada encàrrec de feina s’hi sumarà l’impost corresponent.
3 Pel que fa als documents que no superin les 4.500 paraules, el SL assumirà el 50% del cost.
Per a la resta dels documents, el proponent assumeix el 100% del cost, i no són acumulables l’apartat 1 i el 3.

Els preus no inclouen l’IVA. A cada encàrrec de feina s’hi sumarà l’impost corresponent.

Més informació

Per a més informació, podeu consultar aquí l'annex V (Tarifes i preus públics) de l'Acord normatiu 11624/2015, del dia 30 de desembre de 2015, pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2016 (FOU núm. 425, de 30 de desembre).