Tarifes

Més informació

Segons la llista de tarifes i preus públics que cobrarà la Universitat per la prestació dels seus serveis durant l'exercici de 2020, aprovada per Consell de Govern (Annex V del Pressupost de la UIB)