Correcció

El Servei Lingüístic de la UIB duu a terme la supervisió lingüística dels documents que genera la Universitat.

Com a servei lingüístic multilingüe, el Servei Lingüístic treballa amb textos en català i en diversos idiomes moderns.

La realització dels serveis que figuren en aquestes pàgines i la mecànica que s'hi especifica s'han de subjectar en tot moment a l'esperit i la lletra dels Estatuts de la Universitat i del Reglament d'ús intern i normalització del català, que estableixen que el català és la llengua pròpia de la Universitat de les Illes Balears i la llengua normal de treball en totes les activitats.

 

Coordinació

Marta Cuyàs
Son Lledó, primer pis
Tel.: 971 17 30 72
Fax: 971 17 30 69
E-mail: marta.cuyas@uib.cat

Procediment

Els textos que s'hagin de corregir s'han de lliurar a la coordinadora en format electrònic (xarxa local, correu electrònic o llapis de memòria). Han de ser escrits, si és possible, en una de les darreres versions de Word, i es recomana que s'hi hagi passat prèviament un verificador ortogràfic.

En cas de textos de correcció no gratuïta, cal emplenar i enviar a la coordinadora, per correu intern o per fax, el formulari adjunt amb la signatura de la persona que es compromet a assumir la part del cost que estigui estipulada.

En aquests enllaços trobareu els formularis de sol·licitud de correcció i traducció:

Formulari de sol·licitud de correcció o traducció  

Formulari de sol·licitud de correcció o traducció

D'acord amb el que preveu l'article 3 de les normes d'execució pressupostària de la UIB, el Servei Lingüístic requereix que a la sol·licitud de correcció s'hi adjunti el document comptable de proposta de despesa (A, AD) que n'avali el crèdit.

En haver rebut de la coordinadora la notificació de pressupost, caldrà presentar-la al centre administratiu corresponent per obtenir aquest document comptable.

Avís

Us recordam que les sol·licituds de correccions EN LLENGÜES ALTRES QUE EL CATALÀ s'han de dirigir a:

Enric Llompart

Tel.: 971 25 95 48

Tarifes

Tarifes

  Euros/paraula Doc. gratuïts 50% sol·licitant i 50% SL2 100% sol·licitant
Català 0,01419 Fins a 2.600 paraules1 Fins a 4.500 paraules A partir de 4.501 paraules
Idiomes moderns 0,0347 Fins a 300 paraules Fins a 3.000 paraules3 A partir de 3.001 paraules

 

1 La correcció de documents que no superin les 2.600 paraules és gratuïta.
2 Documents d’institucions vinculades a la UIB (IMEDEA, IFISC, FUEIB, IAC3, IRIE, IEHM…): el
sol·licitant pagarà el 60% del cost, i la resta l’assumirà el SL.
Els preus no inclouen l’IVA. A cada encàrrec de feina s’hi sumarà l’impost corresponent.
3 Pel que fa als documents que no superin les 4.500 paraules, el SL assumirà el 50% del cost.
Per a la resta dels documents, el proponent assumeix el 100% del cost, i no són acumulables l’apartat 1
i el 3.

Els preus no inclouen l’IVA. A cada encàrrec de feina s’hi sumarà l’impost corresponent.

Més informació

Per a més informació, podeu consultar aquí l'annex V (Tarifes i preus públics) de l'Acord normatiu 11624/2015, del dia 30 de desembre de 2015, pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2016 (FOU núm. 425, de 30 de desembre).

 

Models de documents del SL