AVÍS sobre sol·licituds de correcció i traducció i vacances de Pasqua 2018

 Les sol·licituds de traduccions i correccions rebudes fins al dia 21 de març en horari laboral, es podran lliurar abans de les vacances de Pasqua. Les que arribin al Servei del dia 22 fins al dia 28 de març es tramitaran, però no es podran lliurar fins passades les vacances de Pasqua. La data de lliurament es podrà concretar a partir del dia 9 d’abril.

Tràmits per a correcció en català

Pel que fa a les CORRECCIONS EN LLENGUA CATALANA, el sistema de sol·licituds no presenta canvis; es continuaran fent per telèfon i per correu electrònic.

Se n’exceptuen les correccions de documents llargs en català, les quals s’han de demanar a través de la sol·licitud «Correcció de documents llargs en català».

Correcció de documents llargs al català

A quins documents es refereix?

A correccions de documents en català llargs, com ara llibres, anuaris, revistes, guies, etc. Aquestes feines generalment s'encarreguen a correctors externs.

Qui pot fer la sol·licitud?

Tant el PAS com el PDI que necessiti una correcció dels documents descrits.

 

Per a qualsevol aclariment, us podeu posar en contacte amb el Servei a les extensions 9548 i 2717.

 Les sol·licituds de traduccions i correccions rebudes fins al dia 21 de març en horari laboral, es podran lliurar abans de les vacances de Pasqua. Les que arribin al Servei del dia 22 fins al dia 28 de març es tramitaran, però no es podran lliurar fins passades les vacances de Pasqua. La data de lliurament es podrà concretar a partir del dia 9 d’abril.

Tipus de documents

Tipus de documents (CORRECCIÓ)

Els documents que corregeix el Servei Lingüístic es classifiquen en tres grups:

  • Documents institucionals ordinaris
    • entre els quals s'inclouen els documents administratius habituals de la Universitat i els textos bàsics de la docència (exàmens i similars).
  • Documents institucionals extraordinaris
    • bàsicament els llibres que edita el Servei de Publicacions de la Universitat o, en general, documents extensos o voluminosos de caràcter institucional.
  • Documents no institucionals
    • entre els quals s'inclouen els textos de recerca dels professors o del personal d'administració i serveis.

Tipus de documents (TRADUCCIÓ)

El Servei Lingüístic ofereix un servei de traducció orientat a documents institucionals de la Universitat que s'hagin d'enviar a fora de la comunitat lingüística (traducció del català a llengües estrangeres) o que hagin arribat a la Universitat en llengua no catalana (traducció de llengües estrangeres al català), i també orientat a documents de recerca dels professors o PAS que s'hagin de publicar a l'exterior.