Escoltar

AVÍS. Darrer dia de tramitació de sol·licituds de traducció o correcció d'idiomes moderns i de documents llargs en català

El Servei Lingüístic informa que el darrer dia per tramitar les sol·licituds de traducció o correcció d'idiomes moderns i de documents llargs en català serà el 24 de juliol. Les sol·licituds que arribin posteriorment es tramitaran, però no es podran lliurar fins al mes de setembre.

Tràmits per a correcció i traducció: les sol·licituds per UIBdigital

Les sol·licituds de CORRECCIÓ O TRADUCCIÓ EN LLENGÜES MODERNES s’han de tramitar a través d’UIBdigital. Les que teniu a la vostra disposició són les següents:

Correcció o traducció de documents en idiomes moderns

A quins documents es refereix? A correccions o traduccions d’articles de revista, de resums d’articles, textos de recerca, etc.

Qui pot fer la sol·licitud? El PDI.

Correcció o traducció de documents institucionals en anglès

A quins documents es refereix?

A documents de tipus institucional i de gestió administrativa i econòmica (certificats, material promocional, cartes, convenis, etc.), de català o castellà a anglès.

Qui pot fer la sol·licitud?

Tant el PAS com el PDI que necessiti una correcció o una traducció dels documents descrits.

Servei gratuït.

Aquest servei no inclou la correcció o traducció d’articles de revista, de resums de comunicacions o d’articles, i d’altres tipus de publicacions, que s’han de sol·licitar mitjançant la sol·licitud de «Correcció o traducció».

Correcció o traducció

A quins documents es refereix?

A correccions de documents en idiomes diferents del català o traduccions que el Servei Lingüístic no assumeix directament, com ara la traducció de textos del català al castellà, del castellà a l’anglès, de l’anglès al castellà, etc.

Qui pot fer la sol·licitud?

Oficines i serveis de la UIB.

Se n’exceptuen les traduccions de català a castellà de guies docents, les quals s’han de demanar a través de la sol·licitud «Traducció de català a castellà de guies docents».

Traducció de català a castellà de guies docents

Qui pot fer la sol·licitud?

Els serveis administratius de la Universitat, a petició dels alumnes que necessiten convalidar assignatures cursades a la UIB en altres universitats de l’Estat.

Servei gratuït.

Tràmits per a correcció en català

Pel que fa a les CORRECCIONS EN LLENGUA CATALANA, el sistema de sol·licituds no presenta canvis; es continuaran fent per telèfon i per correu electrònic.

Se n’exceptuen les correccions de documents llargs en català, les quals s’han de demanar a través de la sol·licitud «Correcció de documents llargs en català».

Correcció de documents llargs al català

A quins documents es refereix?

A correccions de documents en català llargs, com ara llibres, anuaris, revistes, guies, etc. Aquestes feines generalment s'encarreguen a correctors externs.

Qui pot fer la sol·licitud?

Tant el PAS com el PDI que necessiti una correcció dels documents descrits.

 

Per a qualsevol aclariment, us podeu posar en contacte amb el Servei a les extensions 9548 i 2717.

Tipus de documents

Tipus de documents (CORRECCIÓ)

Els documents que corregeix el Servei Lingüístic es classifiquen en tres grups:

  • Documents institucionals ordinaris
    • entre els quals s'inclouen els documents administratius habituals de la Universitat i els textos bàsics de la docència (exàmens i similars).
  • Documents institucionals extraordinaris
    • bàsicament els llibres que edita el Servei de Publicacions de la Universitat o, en general, documents extensos o voluminosos de caràcter institucional.
  • Documents no institucionals
    • entre els quals s'inclouen els textos de recerca dels professors o del personal d'administració i serveis.

Tipus de documents (TRADUCCIÓ)

El Servei Lingüístic ofereix un servei de traducció orientat a documents institucionals de la Universitat que s'hagin d'enviar a fora de la comunitat lingüística (traducció del català a llengües estrangeres) o que hagin arribat a la Universitat en llengua no catalana (traducció de llengües estrangeres al català), i també orientat a documents de recerca dels professors o PAS que s'hagin de publicar a l'exterior.