Llengua catalana

FUNCIONS

1.  En el marc de les competències que el Servei Lingüístic té assignades, hi figura proporcionar eines de traducció i correcció cientificoinstitucionals. Aquest és un servei exclusiu per als membres de la comunitat universitària.
2.  Assessorament terminològic (Gabinet de Terminologia), onomàstic (Gabinet d'Onomàstica) i de llengua general (Àrea de Correcció).
3. Oferir formació en llengua catalana.

US INTERESSA

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves en llegua catalana des del nivell A2, estan reconeguts oficialment segons l'Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. 
(BOIB núm. 34 de 12 de març de 2013)

Més informació: <http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8098/511414/ordre-del-conseller-d-educacio-cultura-i-universit">