Terminologies del Gabinet de Terminologia

TERMINOLOGIES

Notació musical

Us presentam la terminologia bàsica relacionada amb l'ensenyament de la música.

Els termes estan entrats, en primer lloc, tenint en compte diferents apartats i, dins de cadascun, per ordre alfabètic a partir del terme català. Els apartats són els següents:

? les parts de la nota
? les notes
? les claus
? els valors de les notes
? les pauses
? el compàs
? el pentagrama
? les escales
? els signes d'alteració
? les tonalitats
? l'acord
? els intervals
? els ornaments
? altres signes de notació
? indicacions de moviment

Hi trobareu les equivalències en anglès [en], castellà [es], francès [fr] i alemany [de]. En segons quins casos ens ha estat impossible trobar l'equivalència en alguna d'aquestes llengües; per aquest motiu no l'hem incorporada. També cal dir que les equivalències són formes provisionals, atès que no han estat verificades per especialistes i obres normatives en aquestes llengües. Per això, us agrairem que si ens podeu ajudar a millorar o a completar aquest treball us poseu en contacte amb nosaltres.

Al final d'aquest document us oferim la bibliografia que hem fet servir.

Agraïm la col·laboració de Baltasar Bibiloni i Ricard Terrades.

les parts de la nota

ca barra f

en stroke ; beam ; cross-bar
es barra ; travesaño
fr barre transversale
de Balken

ca cap f

en note head
es cabeza ; punto ; neuma
fr tête ; tête de la note
de Notenkopf ; Kopf

ca ganxo m

en hook ; flag ; tail
es corchete ; rabillo ; gancho
fr crochet ; crochet de la note
de Fähnchen ; Fahne

ca punt m

en dot indicating augmentation of note's value ; dot
es punto de alargamiento ; puntillo
fr point
de Punkt

ca vírgula f

en note stem ; note tail
es vírgula ; tallo ; vástago ; plica
fr queue ; queue de la note ; hampe
de Stiel ; Hals

les notes

ca do m
en C
es do
fr ut ; do
de c

ca fa m

en F
es fa
fr fa
de f

ca la m

en A
es la
fr la
de a

ca mi m

en E
es mi
fr mi
de e

ca re m

en D
es re
fr
de d

ca si m

en B
es si natural ; si
fr si
de h

ca si bemoll m

en B flat
es si bemol
fr si bémol
de b

ca sol m

en G
es sol
fr sol
de g

les claus

ca clau de do f

en C clef
es clave de do
fr clé d'ut ; clef d'ut
de C-Schlüssel

ca clau de do en tercera línia f

en alto clef
es clave de do en tercera línea
fr clef d'ut troisième ligne
de Altschlüssel

ca clau de fa f

en F-clef
es clave de fa
fr clé de fa ; clef de fa
de F-Schlüssel

ca clau de sol f

en G-clef
es clave de sol
fr clé de sol ; clef de sol
de G-Schlüssel

els valors de les notes

ca blanca f
en minim ; half note
es mínima ; blanca
fr blanche
de halbe Note

ca corxera f

en quaver ; eighth note
es corchea ; croma
fr croche
de Achtelnote

ca fusa f
en demisemiquaver ; thirty-second note
es fusa
fr triple croche
de Zweiunddreißigstelnote

ca negra f

en crotchet ; quarter note
es negra
fr noire
de Viertelnote

ca quadrada; breu f

en breve ; brevis ; double-whole note
es breve ; cuadrada
fr brève ; carrée ; brevis
de Brevis ; Doppeltaktnote

ca rodona f

en semibreve ; whole note
es semibreve ; redonda
fr ronde ; semi-brève
de ganze Note

ca semicorxera f

en semiquaver ; sixteenth note
es semicorchea
fr double croche
de Sechzehntelnote

ca semifusa f

en hemidemisemiquaver ; sixty-fourth note
es semifusa
fr quadruple croche
de Vierundsechzigstelnote

les pauses
sin. els silencis

ca doble pausa f
sin. pausa de quadrada f

en breve rest ; double whole-note rest
es silencio de cuadrada ; silencio de breve ; pausa de breve
fr bâton ; pause de brève ; silence de brève
de Brevispause ; Doppeltaktpause

ca mitja pausa f
sin. pausa de blanca f

en minim rest ; half rest
es silencio de blanca ; pausa de blanca
fr demi-pause
de halbe Pause

ca pausa f
sin. pausa de rodona f

en semibreve rest ; whole rest ; whole-note rest
es silencio de semibreve ; silencio de redonda ; pausa de semibreve ; pausa de redonda
fr pause
de ganze Pause

ca quart de pausa m
sin. pausa de negra f

en crotchet rest ; quarter rest ; quarter-note rest
es silencio de negra ; silencio de semínima ; pausa de negra ; pausa de semínima
fr soupir
de Viertelpause

ca seixanta-quatrè de pausa m
sin. pausa de semifusa f

en hemidemisemiquaver rest ; sixty-fourth rest ; sixty-fourth-note rest
es silencio de semifusa ; pausa de semifusa
fr seizième de soupir
de Vierundsechzigstelpause

ca setzè de pausa m
sin. pausa de semicorxera f

en semiquaver rest ; sixteenth rest ; sixteenth-note rest
es silencio de semicorchea ; pausa de semicorchea
fr quart de soupir
de Sechzehntelpause

ca trenta-dosè de pausa m
sin. pausa de fusa f

en demisemiquaver rest ; thirty-second rest ; thirty-second-note rest
es silencio de fusa ; pausa de fusa
fr huitième de soupir
de Zweiunddreißigstelpause

ca vuitè de pausa m
sin. pausa de corxera f

en quaver rest ; eighth rest ; eighth-note-rest
es silencio de corchea ; pausa de corchea
fr demi-soupir
de Achtelpause

el compàs

ca barra de compàs f

en bar ; bar line ; measure line
es barra de compás
fr barre de mesure
de Taktstrich

ca compàs de cinc per quatre m

en five-four time ; five-four meter
es compás de cinco por cuatro
fr mesure à cinq-quatre
de Fünfvierteltakt

ca compàs de dos per dos m

en two-two time ; two-two meter
es compás de dos por dos ; compasillo binario
fr mesure à deux-deux
de Zweihalbetakt

ca compàs de dos per quatre m

en two-four time ; two-four meter
es compás de dos por cuatro
fr mesure à deux-quatre
de Zweivierteltakt

ca compàs de dos per vuit m

en two-eight time ; two-eight meter
es compás de dos por ocho

ca compàs de nou per quatre m

en nine-four time ; nine-four meter
es compás de nueve por cuatro
fr mesure à neuf-quatre
de Neunvierteltakt

ca compàs de nou per vuit m

en nine-eight time ; nine-eight meter
es compás de nueve por ocho
fr mesure à neuf-huit
de Neunachteltakt

ca compàs de quatre per dos m

en four-two time ; four-two meter
es compás de cuatro por dos
fr mesure à quatre-deux
de Vierhalbetakt

ca compàs de quatre per quatre m

en four-four time ; common time ; four-four meter ; common meter
es compás de cuatro por cuatro ; compasillo
fr mesure à quatre-quatre
de Viervierteltakt

ca compàs de quatre per vuit m

en four-eight time ; four-eight meter
es compás de cuatro por ocho
fr mesure à quatre-huit
de Vierachteltakt

ca compàs de sis per quatre m

en six-four time ; six-four meter
es compás de seis por cuatro
fr mesure à six-quatre
de Sechsvierteltakt

ca compàs de sis per vuit m

en six-eight time ; six-eight meter
es compás de seis por ocho
fr mesure à six-huit
de Sechsachteltakt

ca compàs de tres per dos m

en three-two time ; three-two meter
es compás de tres por dos
fr mesure à trois-deux
de Dreihalbetakt

ca compàs de tres per quatre m

en three-four time ; three-four meter
es compás de tres por cuatro
fr mesure à trois-quatre
de Dreivierteltakt

ca compàs de tres per vuit m

en three-eight time ; three-eight meter
es compás de tres por ocho
fr mesure à trois-huit
de Dreiachteltakt

el pentagrama

ca espai m

en space
es espacio
fr interligne
de Zwischenraum

ca línia f

en line of the staff ; line
es línea
fr ligne
de Linie

les escales

ca escala cromàtica f

en chromatic scale
es escala cromática
fr gamme chromatique

ca escala de do major f

en C major scale naturals
es escala de do mayor ; escala diatónica fundamental

ca escala de la menor f

en A minor scale
es escala de la menor

ca escala de la menor f

en A minor scale
es escala de la menor ; escala diatónica menor

ca escala de la menor f

en A minor scale naturals
es escala de la menor

els signes d'alteració
sin. els accidents

ca becaire m

en natural ; natural sign
es becuadro
fr bécarre ; naturel
de Auflösungszeichen

ca bemoll m,
sin. disminució d'un semitò f

en flat
es bemol ; bajada de un semitono
fr bémol
de B

ca diesi f;
sin. sostingut m

en sharp
es sostenido ; elevación de un semitono
fr dièse
de Kreuz

ca doble bemoll m

en double flat
es doble bemol ; bajada de dos semitonos
fr double bémol
de Doppel-B

ca doble diesi
sin. elevació de dos semitons m

en double sharp
es doble sostenido ; elevación de dos semitonos
fr double dièse
de Doppelkreuz

les tonalitats

ca do major m

en C major
es do mayor
fr ut majeur ; do majeur
de C-Dur

ca fa major m

en F major
es fa mayor
fr fa majeur
de F-Dur

ca fa sostingut major m

en F sharp major
es fa sostenido mayor

ca la bemoll major m

en A flat major
es la bemol mayor

ca la major m

en A major
es la mayor
fr la majeur
de A-Dur

ca mi bemoll major m

en E flat major
es mi bemol mayor

ca mi major m

en E major
es mi mayor
fr mi majeur
de E-Dur

ca re bemoll major m

en D flat major
es re bemol mayor

ca re major m

en D major
es re mayor
fr ré majeur
de D-Dur

ca si bemoll major m

en B flat major
es si bemol mayor
fr si bémol majeur
de B-Dur

ca si major m

en B major
es si mayor
fr si majeur
de H-Dur

ca sol bemoll major m

en G flat major
es sol bemol mayor

ca sol major m

en G major
es sol mayor
fr sol majeur
de G-Dur

l'acord

ca acord de quatre sons m

en chord of four notes ; chord of the seventh ; seventh chord
es acorde de séptima
fr accord de septième
de Sept(imen)akkord

ca acord de quinta augmentada m

en augmented triad
es acorde de quinta aumentada
fr accord de quinte augmentée
de übermäßiger Akkord

ca acord de quinta disminuïda m

en diminished triad
es acorde de quinta disminuida ; acorde de quinta diminuta
fr accord de quinte diminuée
de verminderter Akkord

ca acord perfecte major m

en major triad
es acorde perfecto mayor
fr accord parfait majeur
de Durakkord

ca acord perfecte menor

en minor triad
es acorde perfecto menor
fr accord parfait mineur
de Mollakkord

els intervals

ca octava f

en perfect octave
es octava ; octava justa
fr octave juste
de reine Oktave

ca quarta f

en perfect fourth
es cuarta ; cuarta justa
fr quarte juste
de reine Quarte

ca quinta f

en perfect fifth
es quinta ; quinta justa
fr quinte juste
de reine Quinte

ca segona major f

en major second
es segunda mayor
fr seconde majeure
de große Sekunde

ca sèptima major f

en major seventh
es séptima mayor
fr septième majeure
de große Sept(ime)

ca sexta major f

en major sixth
es sexta mayor
fr sixte majeure
de große Sexte

ca tercera major f

en major third
es tercera mayor
fr tierce majeure
de große Terz

ca uníson m

en unison interval ; unison ; perfect unison ; prime
es unísono ; unísono justo
fr unisson ; unisson parfait
de reine Prim

els ornaments

ca appoggiatura breu f
en acciaccatura ; short appoggiatura
es apoyatura corta ; apoyatura breve
fr appogiature brève
de kurzer Vorschlag

Nota: atès que és una grafia italiana, recomanam d'escriure-la en cursiva.

ca appoggiatura doble f

en slide ; double appoggiatura
es apoyatura doble ; doble apoyatura
fr appogiature double
de doppelter Vorschlag

Nota: atès que és una grafia italiana, recomanam d'escriure-la en cursiva.

ca appoggiatura llarga f

en long appoggiatura
es apoyatura larga
fr appogiature longue
de langer Vorschlag

Nota: atès que és una grafia italiana, recomanam d'escriure-la en cursiva.

ca arpegi m

en arpeggio ; breaking of chords ; broken chord
es arpegio
fr arpège
de Arpeggio ; Akkordbrechung ; gebrochener Akkord

ca grupet m

en turn
es grupeto
fr double ; gruppetto ; tour de gosier
de Doppelschlag

ca mordent inferior m

en lower mordent ; mordent
es mordente inferior

ca mordent superior m

en upper mordent ; inverted mordent ; tied trill ; prepared half-shake ; half-shake
es mordente superior ; semimordente ; mordente imperfecto
fr tremblement lié
de Pralltriller

ca trinat amb mordent m

en trill with turn
es trino con mordente

ca trinat sense mordent m

en trill without turn
es trino sin mordente

altres signes de notació

ca calderó m

en pause ; pause sign ; fermata ; hold
es calderón ; fermata
fr point d'orgue ; pause
de Fermate

ca doble barra de repetició f

en repeat mark
es doble barra de repetición

ca doset m

en duplet ; couplet
es dosillo ; bisillo
fr duolet
de Duole

ca cinquet m

en quintuplet
es cinquillo ; quintillo
fr quintolet
de Quintole

ca lligadura f

en tie ; bind
es ligadura
fr liaison
de Haltebogen ; Bindebogen

ca quatret m

en quadruplet
es cuatrillo
fr quartolet
de Quartole

ca setet m

en septolet ; septuplet ; septimole
es septillo
fr septolet
de Septole

ca siset m

en sextolet ; sextuplet
es seisillo
fr sextolet
de Sextole

ca treset m

en triplet
es tresillo
fr triolet
de Triole

indicacions de moviment

ca crescendo m i adv

en crescendo
es crescendo
fr crescendo
de crescendo ; lauter werdend

Nota: atès que és una grafia italiana, recomanam d'escriure-la en cursiva.

ca decrescendo m i adv

en decrescendo ; diminuendo
es decrescendo ; diminuendo
fr decrescendo
de decrescendo ; leiser werdend

Nota: atès que és una grafia italiana, recomanam d'escriure-la en cursiva.

ca forte m i adv

en forte ; loud
es forte
fr forte ; fort ; à haute voix
de forte ; laut ; kräftig

Nota: atès que és una grafia italiana, recomanam d'escriure-la en cursiva.

ca forte fortissimo m i adv

en forte fortissimo ; double fortissimo
es forte fortissimo

Nota: atès que és una grafia italiana, recomanam d'escriure-la en cursiva.

ca forte-piano m i adv

en forte piano
es fortepiano

Nota: atès que és una grafia italiana, recomanam d'escriure-la en cursiva.

ca fortissimo m i adv

en fortissimo ; very loud
es fortissimo
fr fortissimo ; très fort
de fortissimo ; sehr laut

Nota: atès que és una grafia italiana, recomanam d'escriure-la en cursiva.

ca legato m

en legato ; bound
es legato ; ligado
fr legato ; lié
de legato ; gebunden

Nota: atès que és una grafia italiana, recomanam d'escriure-la en cursiva.

ca marcato m

en marcato
es marcato ; marcado
fr marcato ; marqué
de marcato ; markiert

Nota: atès que és una grafia italiana, recomanam d'escriure-la en cursiva.

ca pianissimo m i adv

en pianissimo ; very soft
es pianissimo
fr pianissimo ; très doux
de pianissimo ; sehr leise

Nota: atès que és una grafia italiana, recomanam d'escriure-la en cursiva.

ca pianissimo piano m i adv

en pianissimo piano
es pianissimo piano

Nota: atès que és una grafia italiana, recomanam d'escriure-la en cursiva.

ca piano m i adv

en piano
es piano
fr piano ; doux
de piano ; leise

ca portament m

en portamento ; portato
es portamento ; portato
fr portamento ; portato ; porté
de portamento ; portato ; gebunden

ca presto m i adv

en presto
es presto
fr presto ; vite ; rapide
de presto ; schnell

Nota: atès que és una grafia italiana, recomanam d'escriure-la en cursiva.

ca staccato m

en staccato ; detached
es staccato
fr staccato ; détaché
de staccato ; abgestoßen

Nota: atès que és una grafia italiana, recomanam d'escriure-la en cursiva.

ca tenuto adv

en tenuto ; held
es tenuto

Nota: atès que és una grafia italiana, recomanam d'escriure-la en cursiva.

BIBLIOGRAFIA

CORBEIL, JEAN-CLAUDE. Dictionnaire thématique visuel . Bruxelles: Editions Vander, 1987. ISBN 2-8008-0012-7

ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari visual Duden . Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994. ISBN 84-7739-839-9

ENCICLOPÈDIA CATALANA. Gran enciclopèdia catalana . 2a ed.Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986-1989. 24 v. ISBN 84-85194-81-0.

Eurodicautom

http:eurodic.ip.lu

Gran diccionari de la llengua catalana . Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998. ISBN 84-412-2790-X.

Gran enciclopedia Larousse . Barcelona: Planeta, 1987. 12 v. ISBN 84-320-7400-4.

Gran Larousse català . Barcelona: Edicions 62, 1990. 10 v. ISBN 84-297-3088-5.

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la llengua catalana . Barcelona; Palma; València: Edicions 3 i 4, Edicions 62, Moll, Enciclopèdia Catalana, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995. ISBN 84-412-2477-3.

OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE. Le grand dictionnaire terminologique [Fitxer informàtic]. Outremont: Office de la langue française. Gouvernement du Québec, 1999.1 CD-ROM:

Terminorum musicae index septem linguis redactus . 2a ed. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1978. ISBN 963-05-1276-9.

The Oxford-Duden Pictorial Spanish & English Dictionary . Nova York: Oxford University Press,1985. ISBN 0-19-864158-3.