Terminologies del Gabinet de Terminologia

TERMINOLOGIES

 

Principals unitats de mesura del Sistema Internacional

Us oferim les principals unitats de mesura del Sistema Internacional i els seus símbols. S'han classificat segons el grup al qual pertanyen: unitats geomètriques, de massa, de temps, mecàniques, elèctriques i magnètiques, tèrmiques, òptiques, de radioactivitat i de quantitat de matèria. Dins cada grup, els noms catalans s'han ordenat seguint l'ordre alfabètic.

La forma catalana apareix en negreta amb la corresponent indicació de gènere, i al costat hi ha el símbol, que és igual en totes les llengües. També hi ha les equivalències en anglès [en], espanyol [es], francès [fr], italià [it] i alemany [de], per facilitar la cerca del terme català a partir d'aquestes llengües.

En els casos en què hi ha formes sinònimes, s'han considerat preferents les grafies més acostades a les grafies usades internacionalment, que són les més recomanables en els textos científics i tècnics.

UNITAT

SÍMBOL

GEOMÈTRIQUES:

ca estereoradiant m
en steradian
es estereorradián ; estereorradiante
fr stéradian
it steradiante
de Steradiant

sr

ca metre m
en meter ; metre
es metro
fr mètre
it metro
de Meter

m

ca metre cúbic m
en cubic meter ; cubic metre
es metro cúbico
fr mètre cube
it metro cubo
de Kubikmeter

m 3

ca metre quadrat m
en square meter ; square metre
es metro cuadrado
fr mètre carré
it metro quadrato; metro quadro
de Quadratmete r

m 2

ca radiant m
en radian
es radián
fr radian
it radiante
de Radiant

rad

DE MASSA:

ca kilogram m
sin. compl. quilogram m
en kilogram
es kilogramo
fr kilogramme
it kilogrammo ; chilogrammo
de Kilogramm

kg

ca kilogram per metre cúbic m
sin. compl. quilogram per metre cúbic m
en kilogram per cubic meter ; kilogram per cubic metre
es kilogramo por metro cúbico
fr kilogramme par mètre cube
it kilogrammo al metro cubo ; chilogrammo per metro cubo
de Kilogramm per Kubikmeter ; Kilogramm durch Meterkubus

kg/m 3

DE TEMPS:

ca hertz m
en hertz
es hertz ; hertzio
fr hertz
it hertz
de Hertz

Hz

ca segon m
en second
es segundo
fr seconde
it secondo
de Sekunde

s

MECÀNIQUES:

ca joule m
sin. compl. joul m
en joule
es joule ; julio
fr joule
it joule
de Joule

J

ca kelvin m
en kelvin
es kelvin
fr kelvin
it kelvin ; grado termometrico assoluto
de Kelvin

K

ca metre per segon m
en meter per second ; metre per second
es metro por segundo
fr mètre par seconde
it metro al secondo
de Meter durch Sekunde

m/s

ca metre per segon al quadrat
metre per segon, per segon m
en meter per second squared ; meter per second per second
es metro por segundo al cuadrado
fr mètre par seconde carrée
it metro al secondo quadrato
de Meter durch Sekundequadrat

m/s 2

ca newton m
en newton
es newton ; neutonio
fr newton
it newton
de Newton

N

ca newton metre m
sin. compl. newton-metre m
en newton meter
es newton por metro
fr newton-mètre
it newton metro
de Newtonmeter

Nm

ca pascal m
sin. compl. newton per metre quadrat m
en pascal ; newton per square metre
es pascal ; newton por metro cuadrado
fr pascal
it pascal
de Pascal

Pa

ca radiant per segon m
en radian per second
es radián por segundo
fr radian par seconde
it radiante al secondo
de Radiant durch Sekunde

rad/s

ca watt m
en watt
es watt ; vatio
fr watt
it watt
de Watt

W

 

ELÈCTRIQUES I MAGNÈTIQUES:

ca ampere m
sin. compl. amper
en ampere
es ampere ; amperio
fr ampère
it ampere
de Ampere

A

ca coulomb m
en coulomb
es coulomb ; culombio
fr coulomb
it coulomb
de Coulomb

C

ca farad m
sin. compl. faraday
en farad
es farad ; faradio
fr farad
it farad
de Farad

F

ca henry m
en henry
es henry ; henrio
fr henry
it henry
de Henry

H

ca ohm m
en ohm
es ohm ; ohmio
fr ohm
it ohm
de Ohm

W

ca siemens m
en siemens
es siemens
fr siemens
it siemens
de Siemens

S

ca tesla m
en tesla
es tesla
fr tesla
it tesla
de Tesla

T

ca volt m
en volt
es volt ; voltio
fr volt
it volt
de Volt

V

ca volt per metre m
en volt per meter ; volt per metre
es volt por metro
fr volt par mètre
it volt al metro
de Volt durch Meter

V/m

ca weber m
en weber
es weber ; wéber
fr weber
it weber
de Weber

Wb

TÈRMIQUES:

ca grau Celsius m
en degree Celsius
es grado Celsius ; grado Celsio
fr degré Celsius
it grado Celsius
de Grad Celsius

°C

ÒPTIQUES:

ca candela f
en candela
es candela
fr candela
it candela
de Candela

cd

ca lumen m
en lumen
es lumen
fr lumen
it lumen
de Lumen

lm

ca lux m
en lux
es lux
fr lux
it lux
de Lux

lx

ca nit m
en nit
es nit
fr nit
it nit
de Nit

nt

DE RADIOACTIVITAT:

ca becquerel m
en becquerel
es becquerel
fr becquerel
it becquerel
de Becquerel

Bq

ca gray m
en gray
es gray
fr gray
it gray
de Gray

Gy

ca sievert m
en sievert
es sievert
fr sievert
it sievert
de Sievert

Sv

DE QUANTITAT DE MATÈRIA:

ca mol m
en mole
es mol
fr mole
it mole
de Mol

mol