Cursos de llengua catalana 2017-18

Curs de català nivell A1 (horabaixa)

Dates
Del 2 d'octubre de 2017 al 5 de febrer de 2018
Horari
Els dilluns i dimecres de les 15 a les 17 hores
Durada
60 hores
Professorat
Jordi Amengual
Lloc i aula
Campus universitari, aula per determinar
Coneixements previs
Cap
Programa
Pendent
Crèdits
No

 

Curs de català nivell A1 per a alumnes de mobilitat (1r semestre)

Dates
Del 3 d'octubre de 2017 al 30 de gener de 2018
Horari
Els dimarts i dimecres de les 11 a les 13 hores
Durada
60 hores
Professorat
Cristina Robles
Lloc i aula
Campus universitari, aula per determinar
Coneixements previs
Cap
Programa
Pendent
Crèdits
6 crèdits ECTS (tret de per als alumnes dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física).

 

Curs de català nivell A1 per a alumnes de mobilitat (2n semestre)

Dates
Del 12 de febrer al 30 de maig de 2018
Horari
Els dilluns i dimecres de les 11 a les 13 hores
Durada
60 hores
Professorat
Cristina Robles
Lloc i aula
Campus universitari, aula per determinar
Coneixements previs
Cap
Programa
Pendent
Crèdits
6 crèdits ECTS (tret de per als alumnes dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física).

 

Curs de català nivell A2 (2n semestre)

Dates
Del 12 de febrer al 30 de maig de 2018
Horari
Els dilluns i dimecres de les 9 a les 11 hores
Durada
60 hores
Professorat
Jordi Amengual
Lloc i aula
Campus universitari, aula per determinar
Coneixements previs
Convé tenir nocions bàsiques de llengua catalana (nivell A1 o equivalent)
Programa
Pendent
Crèdits
No

 

Curs de català nivell B1

Dates
Del 3 d'octubre de 2017 al al 30 de gener de 2018
Horari
Els dimarts i dijous de les 9 a les 11 hores
Durada
60 hores
Professorat
Jordi Amengual
Lloc i aula
Campus universitari, aula per determinar
Coneixements previs
Convé tenir nocions bàsiques de llengua catalana (nivell A2 o equivalent
Programa
Pendent
Crèdits
No

 

Curs de català nivell B2 (2n semestre)

Dates
Del 13 de febrer al al 12 de juny de 2018
Horari
Els dimarts i dijous de les 9 a les 11 hores
Durada
60 hores
Professorat
Jordi Amengual
Lloc i aula
Campus universitari, aula per determinar
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a la major part de situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes relatius a la feina, a l'escola, a la família i a l'oci.

Convé, tot i que no és un requisit indispensable, tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:

 • Certificat B1 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), pel Govern de les Illes Balears o per l'Escola Oficial d’Idiomes.
Programa
Pendent
Crèdits
No

Curs de català nivell C1

Dates
Del 2 d'octubre de 2017 al 12 de març de 2018
Horari
Els dilluns i dimecres de les 13.30 a les 15.30 hores
Durada
120 hores (80 de presencials i 40 de no presencials)
Professorat
Jordi Amengual
Lloc i aula
Campus universitari, aula per determinar
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l'especialització professional.

Convé tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:

 • Certificat B2 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), per la Direcció General de Cultura i Joventut (Govern de les Illes Balears) o per l'Escola Oficial d'Idiomes.
   
 • Certificat B de coneixements de llengua catalana expedit per la Junta Avaluadora de Català/ Direcció General de Política Lingüística o per l'Institut/Escola Balear d'Administració Pública (Govern de les Illes Balears).
   
 • Certificat de Llengua I del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural de l'Institut de Ciències de l'Educació.
Programa
Pendent
Crèdits
No

Curs de català nivell C2 (2n semestre)

Dates
Del 18 de gener al 19 de juny de 2018
Horari
Els dimartis i els dijous de les 13 a les 15 hores
Durada
120 hores (80 de presencials i 40 de no presencials)
Professorat
Jordi Amengual
Lloc i aula
Campus universitari, aula per determinar
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti al parlant fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes complexos, tant pel que fa a l'expressió com a la comprensió, i la seva competència lingüística comunicativa li ha de permetre expressar-se amb una fluïdesa i espontaneïtat notable, i amb un ús controlat d'estructures organitzatives i de mecanismes de cohesió.

Convé, tot i que no és un requisit indispensable, tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:

 • Certificat C1 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), per la Direcció General de Cultura i Joventut (Govern de les Illes Balears) o per l'Escola Oficial d'Idiomes.
   
 • Certificat C de coneixements de llengua catalana expedit per la Junta Avaluadora de Català/Direcció General de Política Lingüística o per l'Institut/Escola Balear d'Administració Pública (Govern de les Illes Balears).
   
 • Certificat de Llengua II del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UIB.
Programa
Pendent
Crèdits
6 crèdits ECTS (tret de per als alumnes dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física).
 

Termini de matrícula

Cursos que comencen el 2017: Del 4 al 29 de setembre.

Cursos que comencen el 2018: De l'11 de desembre de 2017 al 2 de febrer de 2018 (tancat per vacances del 23 de desembre de 2017 al 5 de geneer de 2018).

Per formalitzar la inscripció cal:

 1. Informar-vos telefònicament si hi ha places (al 971 25 95 48 o al 971 17 27 17).
 2. Formalitzar el pagament corresponent.
 3. La matrícula només és presencial. Cal presentar als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la documentació següent:
  • Inscripció en format pdf editable per descarregar
  • Còpia de l'imprès de la transferència o de l'ingrés
  • Fotocòpia del DNI
  • Certificació bancària de titularitat, per part de la persona que es matricula, d'un compte corrent (document necessari en cas d'anul·lació del curs i devolució d'ofici de l'import de la matrícula).
 4. El procediment d'inscripció no finalitza fins a la presentació de tota la documentació requerida.
 5. Anul·lació de matrícula. De manera extraordinària*, els alumnes poden sol·licitar anul·lació de matrícula total o parcial al Servei Lingüístic. S’entenen per causes d'anul·lació les següents:
  1. Malaltia greu justificada.
  2. Situació de discapacitat sobrevinguda.
  3. Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l’estudiant.
  4. Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació.
  5. Denegació del visat.
  6. Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

(*) En cap cas no es retornarà l'import de la matrícula si el curs ha començat.

Preus dels cursos de llengua catalana 2017-18

 Preus dels cursos (Segons Preus Públics 2017 aprovats per Consell de Govern. FOU 425 annex IV)

Llengua catalana

Durada

Preu per als alumnes de mobilitat: català
de nivell bàsic (A1 i A2)

Preu per a PDI, PAS i personal
d’investigació dels instituts de recerca
adscrits a la Universitat

UIB*

Preu extern

60 h. 10 € 60 € 98 € 140 €
90 h. 15 € 75 € 147 € 210 €

120 h.

20 €

90 €

195 €

280 €

 

*Entenem per UIB: l'alumnat, el PDI, el PAS i el personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat.