Oferta de cursos del SL per al curs acadèmic 2015-16

Inscripcions

Per a cursos anuals i de primer semestre MATRÍCULA TANCADA.

Per a cursos del segon semestre
TERMINI: De l'1 de desembre de 2015 al 12 de febrer de 2016. Durant el període de Nadal el servei romandrà tancat (de 23 de desembre de 2015 a 6 de gener de 2016).

Horari d'atenció telefònica de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.

Per matricular-vos a un nivell heu de poder acreditar la suficiència del nivell (llevat dels cursos de llengua catalana) immediatament inferior; en cas contrari, la matrícula no us serà admesa o, si ja heu pagat, us serà anul·lada i haureu de presentar una instància perquè se us en torni l'import. En cas de no tenir-ne el certificat i estar pendent de la prova de nivell, el Servei Lingüístic crearà una BORSA DE PREMATRÍCULA per a totes les persones que hi estiguin pendents, per ordre de petició.

Llavors, per formalitzar la inscripció cal:

1. Informar-vos telefònicament si hi ha places (al 971 17 27 17 o al 971 25 95 48) o al correu carles.canals@uib.cat.

2. Formalitzar el pagament corresponent (trobareu la graella de preus al final d'aquesta pàgina):

 • Al compte corrent de BMN "Sa Nostra" (IBAN ES23) 0487-2151-18-2000001078 amb el nom del curs i el de la persona interessada.

3. MATRÍCULA NOMÉS PRESENCIAL. Presentar als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la documentació següent:

 • Inscripció en format pdf per descarregar
 • Còpia de l'imprès de la transferència o de l'ingrés
 • Fotocòpia del DNI
 • Certificació bancària de titularitat, per part de la persona que es matricula, d'un compte corrent (document necessari en cas d'anul·lació del curs i devolució d'ofici de l'import de la matrícula).

4. Si el curs té prerequisits (coneixements previs; vegeu la informació concreta de cada curs), en el cas d’anglès, alemany i francès cal presentar original i fotocòpia de la titulació acreditativa del nivell anterior.

5. El procediment d'inscripció no finalitza fins a la presentació de tota la documentació requerida.

6. Anul·lació de matrícula. De manera extraordinària, els alumnes poden sol·licitar anul·lació de matrícula total o parcial al Servei Lingüístic. S’entenen per causes d'anul·lació les següents:

a) Malaltia greu justificada.

b) Situació de discapacitat sobrevinguda.

c) Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l’estudiant.

d) Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació.

e) Denegació del visat.

f) Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

Tots els casos s’han de justificar documentalment.

7. El termini d'anul·lació de matrícula és d'un mes a partir del començament de les classes. L'anul·lació de matrícula suposa, en tots els casos, l’anul·lació de les condicions acadèmiques. El Servei Lingüístic retindrà, en concepte de despeses, la quantitat d'un 25 per cent de l’import total de la matrícula anul·lada.


* Els cursos d'idiomes Anglès C1Rus A1 (Grup 1)Habilitats comunicatives en llengua russa (Curs de rus pràctic) es duran a terme si hi ha un nombre suficient de persones matriculades.

CATALÀ (CA)

Català A1

 • Dates
  • Del 5 d'octubre de 2015 al 15 de febrer de 2016

 • Horari
  • Els dilluns i dimecres de les 15 a les 17 hores
 • Durada
  • 60 hores
 • Professorat
  • Jordi Amengual
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, AB13 (Jovellanos)
 • Coneixements previs
  • No és necessari acreditar-ne cap.
 • Programa

 

Català A2 (SEGON SEMESTRE)

 • Dates
  • Del 15 de febrer a l’1 de juny de 2016

 • Horari
  • Els dilluns i dimecres de les 8.30 a les 10.30 hores
 • Durada
  • 60 hores
 • Professorat
  • Jordi Amengual
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, SAL06 (Antoni M. Alcover i Sureda)
 • Coneixements previs
  • Convé tenir nocions bàsiques de llengua catalana (A1 o equivalent)
 • Programa

 

Català B1/B2 (SEGON SEMESTRE)

 • Dates
  • Del 16 de febrer al 9 de juny de 2016

 • Horari
  • Els dimarts i dijous de les 9 a les 11 hores
 • Durada
  • 90 hores (60 hores presencials i 30 hores no presencials)
 • Professorat
  • Jordi Amengual
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, SAL06 (Antoni M. Alcover i Sureda)
 • Coneixements previs
  • Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a la major part de situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes relatius a la feina, a l'escola, a la família i a l'oci.  

  • Convé, tot i que no és un requisit indispensable, tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:  

  • - Certificat A2 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), pel Govern de les Illes Balears o per l'Escola Oficial d’Idiomes.  

  • - Certificat B1 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), pel Govern de les Illes Balears o per l'Escola Oficial d’Idiomes.
 • Programa

 

Català C1 (SEGON SEMESTRE)

 • Dates
  • Del 7 de gener al 7 de juny de 2016

 • Horari
  • Els dimarts i dijous de les 13 a les 15 hores
 • Durada
  • 120 hores (80 de presencials i 40 de no presencials)
 • Professorat
  • Jordi Amengual
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, AA11 (Jovellanos)
 • Coneixements previs
  • Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional.  

  • Convé tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:  

  • - Certificat B2 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), per la Direcció General de Cultura i Joventut (Govern de les Illes Balears) o per l'Escola Oficial d'Idiomes.  

  • - Certificat B de coneixements de llengua catalana expedit per la Junta Avaluadora de Català/ Direcció General de Política Lingüística o per l'Institut/Escola Balear d'Administració Pública (Govern de les Illes Balears).   - Certificat de Llengua I del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural de l'Institut de Ciències de l'Educació.
 • Programa

 

Català C2

 • Dates
  • Del 5 d'octubre al 21 de març

 • Horari
  • Els dilluns i dimecres de les 13 a les 15 hores
 • Durada
  • 120 hores (80 de presencials i 40 de no presencials)
 • Professorat
  • Jordi Amengual
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, D1SAL (Antoni M. Alcover i Sureda)
 • Coneixements previs
  • Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti al parlant fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes complexos, tant pel que fa a l'expressió com a la comprensió, i la seva competència lingüística comunicativa li ha de permetre expressar-se amb una fluïdesa i espontaneïtat notable, i amb un ús controlat d'estructures organitzatives i de mecanismes de cohesió.  

  • Convé, tot i que no és un requisit indispensable, tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:  

  • - Certificat C1 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), per la Direcció General de Cultura i Joventut (Govern de les Illes Balears) o per l'Escola Oficial d'Idiomes.  

  • - Certificat C de coneixements de llengua catalana expedit per la Junta Avaluadora de Català/Direcció General de Política Lingüística o per l'Institut/Escola Balear d'Administració Pública
 • Programa

 

 

ALEMANY (DE)

Alemany A1.2

 • Dates
  • Del 9 d’octubre al 5 de febrer de 2016

 • Horari
  • Els divendres de les 10 a les 14 hores
 • Durada
  • 60 hores
 • Professorat
  • Carme Alcover
 • Lloc i aula
  • Edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL07
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell per determinar
 • Programa

 

Alemany A1 (Grup 1)

 • Dates
  • Del 5 d'octubre de 2015 a l'1 de juny de 2016

 • Horari
  • Els dilluns i dimecres de les 13 a les 15 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professorat
  • Carme Alcover
 • Lloc i aula
  • Edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL07
 • Coneixements previs
  • No és necessari acreditar-ne cap.
 • Programa

 

Alemany A1 (Grup 2) (COMPLET)

COMPLET

 • Dates
  • Del 6 d'octubre de 2015 al 2 de juny  de 2016

 • Horari
  • Els dimarts i dijous de les 11 a les 13 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professorat
  • Carme Alcover
 • Lloc i aula
  • Edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL07
 • Coneixements previs
  • No és necessari acreditar-ne cap.
 • Programa

 

Alemany A2 (COMPLET)

COMPLET

 • Dates
  • Del 6 d'octubre de 2015 al 2 de juny de 2016

 • Horari
  • Els dimarts i dijous de les 13 a les 15 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professorat
  • Carme Alcover
 • Lloc i aula
  • Edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL07
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL; Alemany de batxillerat; Alemany A1 del SL; Primer curs de l'EOI (pla antic); Bàsic 1 de l'EOI; Start Deutsch I (GI); Acreditació Certiuni. Els alumnes que no disposin de cap tipus de certificació, han de fer la prova de nivell el dia indicat a la pàgina del Servei Lingüístic. Si per causa justificada no es pot realitzar el dia assenyalat, podeu contactar directament amb la professora a l'adreça c.alcover@uib.cat per tal de realitzar-la.
 • Programa

 

Alemany B1

 • Dates
  • Del 5 d'octubre de 2015 a l'1 de juny de 2016

 • Horari
  • Els dilluns i dimecres de les 15 a les 17 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professorat
  • Carme Alcover
 • Lloc i aula
  • Edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL03a. Només fins al 27 de gener de 2016. (Queda pendent la resta)
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL; Alemany A2 del SL; Segon curs de l'EOI (pla antic); Bàsic 2 de l'EOI; Start Deutsch II (GI); Acreditació Certiuni. Els alumnes que no disposin de cap tipus de certificació, han de fer la prova de nivell el dia indicat a la pàgina del Servei Lingüístic. Si per causa justificada no es pot realitzar el dia assenyalat, podeu contactar directament amb la professora a l'adreça c.alcover@uib.cat per tal de realitzar-la.
 • Programa

 

 

ANGLÈS (EN)

Anglès A2

 • Dates
  • Del 5 d'octubre de 2015 a l'1 de juny de 2016

 • Horari
  • Grup 1: els dilluns i dimecres de 9 a 11 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professorat
  • Joan Ramon Molina Pos
 • Lloc i aula
  • Edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL07
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL; Anglès A1 del SL ; Primer curs de l'EOI (pla antic); Bàsic 1 de l'EOI; Acreditació Certiuni. 
 • Programa

 

Anglès B1 (Grup 1)

 • Dates
  • Del 5 d'octubre de 2015 a l'1 de juny de 2016

 • Horari
  • Els dilluns i dimecres de les 11 a les 13 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professorat
  • Joan Ramon Molina Pos
 • Lloc i aula
  • Edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL07
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL; Anglès de selectivitat aprovat; Anglès A2 del SL; Segon curs de l'EOI (pla antic); Bàsic 2 de l'EOI; Grade 4 (Trinity C.); KET (Cambridge); Acreditació Certiuni.  
 • Programa

 

Anglès B1 (Grup 2)

 • Dates
  • Del 6 d'octubre de 2015 al 2 de juny  de 2016

 • Horari
  • Els dimarts i dijous de les 13 a les 15 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professorat
  • Joan Ramon Molina Pos
 • Lloc i aula
  • Edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula D1SAL
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL; Anglès de selectivitat aprovat; Anglès A2 del SL; Segon curs de l'EOI (pla antic); Bàsic 2 de l'EOI; Grade 4 (Trinity C.); KET (Cambridge); Acreditació Certiuni.
 • Programa

 

Anglès B2 (Grup 1)

 • Dates
  • Del 5 d'octubre de 2015 a l'1 de juny de 2016

 • Horari
  • Els dilluns i dimecres de les 15 a les 17 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professorat
  • Joan Ramon Molina Pos
 • Lloc i aula
  • Edifici Gaspar Melchor de Jovellasnos, AB11
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL; Anglès B1 del SL; Tercer curs de l'EOI (pla antic); Intermedi 2 de l'EOI; Grade 5 (Trinity C.); PET (Cambridge); Acreditació Certiuni.
 • Programa

 

Anglès B2 (Grup 2)

 • Dates
  • Del 6 d'octubre de 2015 al 2 de juny de 2016

 • Horari
  • Els dimarts i dijous de les 11 a les 13 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professorat
  • Joan Ramon Molina Pos
 • Lloc i aula
  • Edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula D1SAL
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL; Anglès B1 del SL; Tercer curs de l'EOI (pla antic); Intermedi 2 de l'EOI; Grade 5 (Trinity C.); PET (Cambridge); Acreditació Certiuni.
 • Programa

 

Anglès C1 (COMPLET)

COMPLET

 • Dates
  • Del 5 d'octubre de 2015 a l'1 de juny de 2016

 • Horari
  • Els dilluns i els dimecres de les 11 a les 13 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professorat
  • Pamela Butcher
 • Lloc i aula
  • Edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula D1SAL
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL; anglès B2 del SL; quart curs de l'EOI (pla antic); certificat de nivell avançat EOI; ISE II del Trinity College; First Certificate in English (FCE) de Cambridge University; acreditació CertiUni.
 • Programa

 

 

FRANCÈS (FR)

Francès A1 intensiu

 • Dates
  • Del 5 d'octubre de 2015 al 5 de febrer de 2016

 • Horari
  • Els dilluns i els dimecres de les 13 a les 15 hores i els divendres de les 12 a les 14 hores
 • Durada
  • 120 hores (80 hores presencials i 40 de treball autònom supervisat per la professora).
 • Professorat
  • Marisel Polo
 • Lloc i aula
  • Edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL06
 • Coneixements previs
  • No és necessari acreditar-ne cap
 • Programa
  • Pendent

 

Francès A2 intensiu (ANUL·LAT)

ANUL·LAT

 • Dates
  • Del 15 de febrer al 27 de maig de 2016

 • Horari
  • Els dilluns i els dimecres de les 13 a les 15 hores i els divendres de les 12 a les 14 hores
 • Durada
  • 120 hores (80 hores presencials i 40 de treball autònom supervisat per la professora).
 • Professorat
  • Marisel Polo
 • Lloc i aula
  • Edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL06
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL; Francès de l'ensenyament secundari (PAU); Primer curs de l'EOI (pla antic); Bàsic 1 de l'EOI; A1 del MECR; DELF A1.
 • Programa
  • Pendent

*Els curs es durà a terme si hi ha un nombre suficient de persones matriculades.

Francès B1 Intensiu (ANUL·LAT)

ANUL·LAT

 • Dates
  • Del 16 de febrer de 2016 al 27 de maig de 2016

 • Horari
  • Els dimarts i dijous de les 11 a les 13 hores i els divendres de les 10 a les 12 hores
 • Durada
  • 120 hores (80 hores presencials i 40 de treball autònom supervisat per la professora).
 • Professorat
  • Marisel Polo
 • Lloc i aula
  • Edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL06
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL; Francès A2 del SL; Segon curs de l'EOI (pla antic); Bàsic 2 de l'EOI; Certificat de Nivell Bàsic de l'EOI; A2 del MECR; DELF A2
 • Programa
  • Pendent

*Els curs es durà a terme si hi ha un nombre suficient de persones matriculades.

Francès B2.1 (ANUL·LAT)

 • Dates
  • Del 6 d'octubre de 2015 al 3 de juny de 2016

 • Horari
  • Els dimarts i dijous de les 13 a les 15 hores i els divendres de les 11 a les 12 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professorat
  • Marisel Polo
 • Lloc i aula
  • Edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL06
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL; Francès de l’ensenyament secundari (PAU); Primer curs de l'EOI (pla antic); Bàsic 1 de l'EOI; A1 del MECR; DELF A1.
 • Programa
  • Pendent

 

Francès B2.2 (ANUL·LAT)

ANUL·LAT

 • Dates
  • Del 5 d'octubre de 2015 al 3 de juny  de 2016

 • Horari
  • Els dilluns i dimecres de les 11 a les 13 hores i els divendres de les 11 a les 12 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professorat
  • Marisel Polo
 • Lloc i aula
  • Edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL06
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL; Francès B1 del SL; Tercer curs de l'EOI (pla antic); Intermedi 2, de l'EOI; B1 del MECR; DELF B1
 • Programa
  • Pendent

 

 

RUS (RU)

Rus A1 (Grup 1) ANUL·LAT

ANUL·LAT

 • Dates
  • Del 5 d'octubre de 2015 a l'1 de juny de 2016

 • Horari
  • Els dilluns i dimecres de les 12 a les 14 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professorat
  • Nadezda Klyueva
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, aula AA11, edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
 • Coneixements previs
  • No és necessari acreditar-ne cap.
 • Programa
  • Pendent

 

Habilitats comunicatives en llengua russa (Curs de rus pràctic) ANUL·LAT

ANUL·LAT

 • Dates
  • Del 5 d'octubre de 2015 a l'1 de juny de 2016

 • Horari
  • Els dilluns i els dimecres de les 19 a les 21 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professorat
  • Nadezda Klyueva
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, aula 21, edifici Ramon Llull
 • Coneixements previs
  • Cal acreditar el nivell A2 de rus o el nivell A1 i superar una prova d’accés.
 • Programa
  • Pendent

 

 

Preus per als cursos de llengua del Servei Lingüístic. Any acadèmic 2015-16

Preus dels cursos (Segons Preus Públics 2016 aprovats per Consell de Govern. FOU 425 annex IV)

 

Llengua catalana

Durada

Preu per als alumnes de mobilitat: català
de nivell bàsic (A1 i A2)

Preu per a PDI, PAS i personal
d’investigació dels instituts de recerca
adscrits a la Universitat

UIB*

Preu extern

60 h. 10 € 60 € 98 € 140 €
90 h. 15 € 75 € 147 € 210 €

120 h.

20 €

90 €

195 €

280 €

 

Idiomes moderns

Durada

UIB*

Extern

60 h.

122 €

163 €

120 h.

224 €

302 €

 

*Entenem per UIB: l'alumnat, el PDI, el PAS i el personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat.

 

Exàmens oficials d’idiomes del Servei lingüístic

Assignatures quadrimestrals

Primer quadrimestre

Codi 30056 Alemany A1.2
29 de gener de 2016 de 10h a 13h
Codi 30063 Francès A1/A2
25 de gener de 2016 de 13h a 15h

Segon quadrimestre

Codi 30064 Francès A2/B1
27 de maig de 2016 de 13h a 15h

Assignatures anuals (convocatòria ordinària –maig/juny)

Alemany

Codi 30055 Alemany A1 Grup 1
(escrit) 30 de juny de 2016 de 13h a 15h
(oral) 1 de juny de 2016 de 13h a 15h
Codi 30055 Alemany A1 Grup 2
(escrit) 31 de maig de 2016 d’11h a 13h
(oral) 2 de juny de 2016 d’11h a 13h
Codi 30057 Alemany A2
(escrit) 31 de maig de 2016 de 13h a 15h
(oral) 2 de juny de 2016 de 13h a 15h
Codi 30058 Alemany B1
(escrit) 30 de maig de 2016 de 15h a 17h
(oral) 1 de juny de 2016 de 15h a 17h

Anglès

Codi 30059 Anglès A2
(escrit) 25 de maig de 2016 de 9h a 11h
(oral) 30 de maig i 1 de juny de 2016 de 9h a 11h
Aula: SAL06 de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda
Codi 30060 Anglès B1 Grup 1
(escrit) 25 de maig de 2016 d’11h a 13h
(oral) 30 de maig i 1 de juny de 2016 d’11h a 13h
Aula: SAL06 de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda
Codi 30060 Anglès B1 Grup 2
(escrit) 26 de maig de 2016 de 13h a 15h
(oral) 31 de maig i 2 de juny de 2016 de 13h a 15h
Aula: SAL06 de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda
Codi 30061 Anglès B2 Grup 1
(escrit) 25 de maig de 2016 de 15h a 17h
(oral) 30 de maig i 1 de juny de 2016 de 15h a 17h
Aula: SAL06 de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda
Codi 30061 Anglès B2 Grup 2
(escrit) 26 de maig de 2016 d’11h a 13h
(oral) 31 de maig i 2 de juny de 2016 d’11h a 13h
Aula: SAL06 de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

Francès

Codi 30066 Francès B1

26 de maig de 2016 d’11h a 13h

Codi 30083 Francès B2.1

26 de maig de 2016 de 13h a 14h

Codi 30084 Francès B2.2

23 de maig de 2016 d’11h a 13h

Exàmens oficials de recuperació (convocatòria extraordinària)

Recuperació de les assignatures del primer quadrimestre (febrer)

Codi 30056 Alemany A1.2
12 de febrer de 2016 de 10 a 12h
Codi 30063 Francès A1/A2
8 de febrer de 2016 de 13h a 15h

Recuperació de les assignatures del segon quadrimestre (juliol)

Codi 30064 Francès A2/B1
11 de juliol de 2016 de 10h a 12h

Recuperació de les assignatures anuals (juliol)

Alemany
Codi 30055 Alemany A1
18 de juliol de 2016 de 9h a 11.30h
Codi 30056 Alemany A2
18 de juliol de 2016 de 9h a 11.30h
Codi 30058 Alemany B1
18 de juliol de 2016 de 9h a 11.30h
Anglès
Codi 30059 Anglès A2
20 de juliol de 2016 de 10h a 12.30h
Codi 30060 Anglès B1
20 de juliol de 2016 de 10h a 12.30h
Codi 30061 Anglès B2
20 de juliol de 2016 de 10h a 12.30h

Francès

Codi 30066 Francès B1

11 de juliol de 2016 de 12h a 14h

Codi 30083 Francès B2.1

11 de juliol de 2016 de 15h a 17h

Codi 30084 Francès B2.2

11 de juliol de 2016 de 15h a 17h