Informació de l'examen lliure de Català B2 (juny i juliol de 2018)

Llista de notes de la prova escrita (àrees 1, 2, 3 i 4) de l'examen lliure de Català B2 2018  NOU!

Llista d'admesos a l'examen lliure de Català B2 2018

Informació de l'examen

Data

Prova escrita (àrees 1, 2, 3 i 4): 22 de juny

Prova oral (àrea 5): 23, 24 i 25 de juliol

Horari

Prova escrita: de 9 a 13 hores

Prova oral: horari de matí (us assignarem hora individualment)

 

Lloc

Prova escrita: Aula 1 de l'edifici Ramon Llull (campus universitari)

Prova oral: Aula SAL06 de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda (campus universitari)

L’examen consta de cinc àrees: comprensió oral, comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüístic, expressió escrita (prova escrita) i expressió oral (prova oral). Cada àrea és eliminatòria i, per superar-les, se n’ha d’assolir el cinquanta per cent de la puntuació.

Es corregiran d’ofici les àrees 1, 2 i 3. Si alguna d’aquestes àrees no està superada, ja no es corregirà l’àrea 4. Quant a la prova oral, només hi tendran accés els examinands que hagin superat la prova escrita.

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves en llegua catalana des del nivell A2, estan reconeguts oficialment segons l'Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. 
(BOIB núm. 34 de 12 de març de 2013)

Més informació: <http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8098/511414/ordre-del-conseller-d-educacio-cultura-i-universit">

Examen lliure de Català C1 (març i abril de 2018) 

Llista de notes de l'àrea 5 i qualificacions finals