Llista de notes de la part escrita de l'examen lliure de Català C1 (setembre de 2018)

Examen lliure de Català C1 (setembre de 2018)  NOU!

AVÍS

Les places per a Mallorca ja s'han acabat (quedareu en llista d'espera); només queden places reservades per a Menorca i Eivissa.

Informació de l’examen

Data i horari

  • Prova escrita (àrees 1, 2, 3 i 4): 28 de setembre, de les 9 a les 13 hores
  • Prova oral (àrea 5): 2 de novembre (us assignarem hora individualment)

Lloc

  • Prova escrita: aula AA03, edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (campus universitari, Palma)
  • Prova oral: aula pendent (campus universitari, Palma)

Característiques de l'examen

L’examen consta de cinc àrees: comprensió oral, comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüístic, expressió escrita (prova escrita) i expressió oral (prova oral). Cada àrea és eliminatòria i, per superar-les, se n’ha d’assolir el cinquanta per cent de la puntuació.

Es corregiran d’ofici les àrees 1, 2 i 3. Si alguna d’aquestes àrees no està superada, ja no es corregirà l’àrea 4.

Quant a la prova oral, només hi tindran accés els examinands que hagin superat la prova escrita.

Termini de matrícula

Del 10 al 14 de setembre de 2018, de 9 a 14 hores.

Preus

  • UIB (PAS, PDI i alumnes): 40 euros.
  • Externs: 60 euros.

Condicions de matrícula

  • Nombre de places ofertes: 40 per a Mallorca, 5 per a Menorca i 5 per a Eivissa
  • La matrícula es farà de manera presencial i per ordre d'arribada
  • Se'n farà, si cal i en previsió de baixes de matrícula per raons de força major, una llista d'espera d'un màxim de 10 places pel mateix ordre d'arribada.

AVÍS: Les places per a Mallorca ja s'han acabat (quedareu en llista d'espera); només queden places reservades per a Menorca i Eivissa.

Procediment d'inscripció

1. Presentau, de manera presencial, als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó, campus universitari) la documentació següent:

Els examinands residents a Menorca o a Eivissa, podeu presentar aquesta documentació a la Seu corresponent. L’examen es durà a terme al campus universitari, a Palma.

2. Un cop lliurada aquesta documentació als serveis administratius, el Servei Lingüístic us lliurarà un paper amb el número de compte corrent on heu d'ingressar l'import de la matrícula.

3. Teniu 2 (dos) dies per fer l'ingrés; en cas de no fer-lo en aquest període, perdeu la matrícula.

 

Examen lliure de Català C1 (març i abril de 2018) 

Llista de notes de l'àrea 5 i qualificacions finals

Informació qualificacions definitives examen lliure CA B2 (juny i juliol 2018)