Notes dels exàmens lliures de català

Examen lliure de Català C1 (setembre de 2017) 

MATRÍCULA TANCADA

Termini d’inscripció a l'examen lliure de nivell C1 de llengua catalana: del dia 3 al 14 de juliol de 2017. Places limitades.

Preus:

 • UIB (PAS, PDI i alumnes): 40 euros.
 • Externs: 60 euros.

Inscripció:

 1. Informau-vos telefònicament si hi ha places (al 971 25 95 48 o al 971 17 30 15).
 2. Presentau als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la documentació següent:
 3. Un cop lliurada aquesta documentació als serveis administratius (Enric Llompart), el Servei Lingüístic us lliurarà un paper amb el número de compte corrent on heu d’ingressar l’import de la matrícula.
 4. Teniu (2) dos dies per fer l’ingrés; en cas de no fer-lo en aquest període, perdeu la matrícula.

Informació dels exàmens

Examen escrit

divendres 8 de setembre, de les 9 a les 13 hores.

Lloc i aula de l'examen escrit

Edifici Guillem Cifre de Colonya, aula B3 NOU

Examen oral

dilluns 23 d'octubre. Hores assignades al document de notes de la part escrita.

Lloc i aula de l'examen oral

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, aula AB12

AVÍS: Recordau que tenen preferència de matrícula els alumnes (com a màxim 25) que faran el «Curs de català preparatori per a la prova lliure de C1». S’admeten un màxim de 40 alumnes per a la prova esmentada.

 

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves en llegua catalana des del nivell A2, estan reconeguts oficialment segons l'Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. 
(BOIB núm. 34 de 12 de març de 2013)

Més informació: <http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8098/511414/ordre-del-conseller-d-educacio-cultura-i-universit">

Examen lliure de Català C1 (maig de 2017) 

MATRÍCULA TANCADA

Termini d’inscripció a l'examen lliure de nivell C1 de llengua catalana: del dia 3 al 28 d’abril de 2017. Places limitades.

Dates de matrícula: del 3 al 28 d’abril (del 13 al 23 d’abril tenim tancat per vacances)

Preus:

 • UIB (PAS, PDI i alumnes): 40 euros.
 • Externs: 60 euros.

Inscripció:

 1. Informau-vos telefònicament si hi ha places (al 971 25 95 48 o al 971 17 30 15).
 2. Presentau als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la documentació següent:
 3. Un cop lliurada aquesta documentació als serveis administratius (Enric Llompart), el Servei Lingüístic us lliurarà un paper amb el número de compte corrent on heu d’ingressar l’import de la matrícula.
 4. Teniu (2) dos dies per fer l’ingrés; en cas de no fer-lo en aquest període, perdeu la matrícula.

Informació dels exàmens

Examen escrit

divendres 5 de maig a les 9.30 a 13.30 hores.

Lloc i aula de l'examen escrit

aula A13, edifici Guillem Cifre de Colonya.

Examen oral

dimecres 31 de maig. Pendent d'assignar hora.

Lloc i aula de l'examen oral

aula A11, edifici Guillem Cifre de Colonya.