Exàmens lliures de llengua catalana 2017-18

Examen lliure de Català C1 (març i abril de 2018) 

MATRÍCULA TANCADA. NO HI HA PLACES.

Matrícula: del 5 al 16 de març de 2018

Preus:

  • UIB (PAS, PDI i alumnes): 40 euros.
  • Externs: 60 euros.

Inscripció:

  1. Presentau, de manera presencial, als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la documentació següent:
  2. Un cop lliurada aquesta documentació als serveis administratius (Enric Llompart), el Servei Lingüístic us lliurarà un paper amb el número de compte corrent on heu d’ingressar l’import de la matrícula.
  3. Teniu (2) dos dies per fer l’ingrés; en cas de no fer-lo en aquest període, perdeu la matrícula.

Informació dels exàmens

Data

Prova escrita (àrees 1, 2, 3 i 4): 23 de març

Prova oral (àrea 5): 26 i 27 d’abril

Horari

Prova escrita: de 9 a 13 hores

Prova oral: horari de matí (us assignarem hora individualment)

 

Lloc

Prova escrita: Gaspar Melchor de Jovellanos, aula AA23 (campus universitari)

Prova oral: aula pendent (campus universitari)

 

Observacions:

L’examen consta de cinc àrees: comprensió oral, comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüístic, expressió escrita (prova escrita) i expressió oral (prova oral). Cada àrea és eliminatòria i, per superar-les, se n’ha d’assolir el cinquanta per cent de la puntuació.

Es corregiran d’ofici les àrees 1, 2 i 3. Si alguna d’aquestes àrees no està superada, ja no es corregirà l’àrea 4. Quant a la prova oral, només hi tendran accés els examinands que hagin superat la prova escrita.

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves en llegua catalana des del nivell A2, estan reconeguts oficialment segons l'Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. 
(BOIB núm. 34 de 12 de març de 2013)

Més informació: <http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8098/511414/ordre-del-conseller-d-educacio-cultura-i-universit">