Cursos de Llengua Catalana

Inscripcions

Horari d'atenció telefònica de 9 a 11 hores, de dilluns a divendres.

Per matricular-vos a un nivell heu de poder acreditar la suficiència del nivell immediatament inferior; en cas contrari, la matrícula no us serà admesa o, si ja heu pagat, us serà anul·lada i haureu de presentar una instància perquè se us en torni l'import.

Llavors, per formalitzar la inscripció cal:

1. Informar-vos telefònicament si hi ha places (al 971 17 27 17 o al 971 25 95 48) o al correu carles.canals@uib.cat.

2. Formalitzar el pagament corresponent (trobareu la graella de preus al final d'aquesta pàgina):

 • Al compte corrent de BMN "Sa Nostra" (IBAN ES23) 0487-2151-18-2000001078 amb el nom del curs i el de la persona interessada.

3. MATRÍCULA NOMÉS PRESENCIAL. Presentar als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la documentació següent:
 

 • Inscripció en format pdf per descarregar
 • Còpia de l'imprès de la transferència o de l'ingrés
 • Fotocòpia del DNI
 • Certificació bancària de titularitat, per part de la persona que es matricula, d'un compte corrent (document necessari en cas d'anul·lació del curs i devolució d'ofici de l'import de la matrícula).

4. Si el curs té prerequisits (coneixements previs; vegeu la informació concreta de cada curs), en el cas d’anglès, alemany i francès cal presentar original i fotocòpia de la titulació acreditativa del nivell anterior.

5. El procediment d'inscripció no finalitza fins a la presentació de tota la documentació requerida.

6. Anul·lació de matrícula. De manera extraordinària, els alumnes poden sol·licitar anul·lació de matrícula total o parcial al Servei Lingüístic. S’entenen per causes d'anul·lació les següents:

a) Malaltia greu justificada.

b) Situació de discapacitat sobrevinguda.

c) Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l’estudiant.

d) Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació.

e) Denegació del visat.

f) Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

Tots els casos s’han de justificar documentalment.

7. El termini d'anul·lació de matrícula és d'un mes a partir del començament de les classes. L'anul·lació de matrícula suposa, en tots els casos, l’anul·lació de les condicions acadèmiques. El Servei Lingüístic retindrà, en concepte de despeses, la quantitat d'un 25 per cent de l’import total de la matrícula anul·lada.

 

Català (CA)

Català A1

 • Dates
  • Del 5 d'octubre de 2015 al 15 de febrer de 2016

 • Horari
  • Els dilluns i dimecres de les 15 a les 17 hores
 • Durada
  • 60 hores
 • Professorat
  • Jordi Amengual
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, AB13 (Jovellanos)
 • Coneixements previs
  • No és necessari acreditar-ne cap.
 • Programa

 

Català A2 (SEGON SEMESTRE)

 • Dates
  • Del 15 de febrer a l’1 de juny de 2016

 • Horari
  • Els dilluns i dimecres de les 8.30 a les 10.30 hores
 • Durada
  • 60 hores
 • Professorat
  • Jordi Amengual
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, SAL06 (Antoni M. Alcover i Sureda)
 • Coneixements previs
  • Convé tenir nocions bàsiques de llengua catalana (A1 o equivalent)
 • Programa

 

Català B1/B2 (SEGON SEMESTRE)

 • Dates
  • Del 16 de febrer al 9 de juny de 2016

 • Horari
  • Els dimarts i dijous de les 9 a les 11 hores
 • Durada
  • 90 hores (60 hores presencials i 30 hores no presencials)
 • Professorat
  • Jordi Amengual
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, SAL06 (Antoni M. Alcover i Sureda)
 • Coneixements previs
  • Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a la major part de situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes relatius a la feina, a l'escola, a la família i a l'oci.  

  • Convé, tot i que no és un requisit indispensable, tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:  

  • - Certificat A2 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), pel Govern de les Illes Balears o per l'Escola Oficial d’Idiomes.  

  • - Certificat B1 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), pel Govern de les Illes Balears o per l'Escola Oficial d’Idiomes.
 • Programa

 

Català C1 (SEGON SEMESTRE)

 • Dates
  • Del 7 de gener al 7 de juny de 2016

 • Horari
  • Els dimarts i dijous de les 13 a les 15 hores
 • Durada
  • 120 hores (80 de presencials i 40 de no presencials)
 • Professorat
  • Jordi Amengual
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, AA11 (Jovellanos)
 • Coneixements previs
  • Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional.  

  • Convé tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:  

  • - Certificat B2 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), per la Direcció General de Cultura i Joventut (Govern de les Illes Balears) o per l'Escola Oficial d'Idiomes.  

  • - Certificat B de coneixements de llengua catalana expedit per la Junta Avaluadora de Català/ Direcció General de Política Lingüística o per l'Institut/Escola Balear d'Administració Pública (Govern de les Illes Balears).   - Certificat de Llengua I del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural de l'Institut de Ciències de l'Educació.
 • Programa

 

Català C2

 • Dates
  • Del 5 d'octubre al 21 de març

 • Horari
  • Els dilluns i dimecres de les 13 a les 15 hores
 • Durada
  • 120 hores (80 de presencials i 40 de no presencials)
 • Professorat
  • Jordi Amengual
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, D1SAL (Antoni M. Alcover i Sureda)
 • Coneixements previs
  • Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti al parlant fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes complexos, tant pel que fa a l'expressió com a la comprensió, i la seva competència lingüística comunicativa li ha de permetre expressar-se amb una fluïdesa i espontaneïtat notable, i amb un ús controlat d'estructures organitzatives i de mecanismes de cohesió.  

  • Convé, tot i que no és un requisit indispensable, tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:  

  • - Certificat C1 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), per la Direcció General de Cultura i Joventut (Govern de les Illes Balears) o per l'Escola Oficial d'Idiomes.  

  • - Certificat C de coneixements de llengua catalana expedit per la Junta Avaluadora de Català/Direcció General de Política Lingüística o per l'Institut/Escola Balear d'Administració Pública
 • Programa

 


Preus per als cursos de llengua del Servei Lingüístic. Any acadèmic 2015-16

Preus dels cursos (Segons Preus Públics 2015 aprovats per Consell de Govern. FOU 409 annex IV)

 

Llengua catalana

Durada

Preu per als alumnes de mobilitat: català de nivell bàsic

Preu per a PDI, PAS i personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat

Preu per als alumnes i "Amics i Amigues"

Preu extern

60 h. 10 € 60 € 98 € 140 €
90 h. 15 € 75 € 147 € 210 €

120 h.

20 €

90 €

195 €

280 €

 

Idiomes moderns

Durada

Preus UIB i "Amics i Amigues"

Extern

60 h.

122 €

163 €

120 h.

224 €

302 €