Cursos de Llengua Catalana

Matrícula del cursos tancada 

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves en llegua catalana des del nivell A2, estan reconeguts oficialment segons l'Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. 
(BOIB núm. 34 de 12 de març de 2013)

Més informació: <http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8098/511414/ordre-del-conseller-d-educacio-cultura-i-universit">

Llista de cursos

 

Català (CA)

Curs de català nivell A1 (horabaixa)  GRUP COMPLET 

Dates
Del 6 d'octubre de 2016 al 9 de febrer de 2017
Horari
Els dimarts i els dijous de les 15 a les 17 hores
Durada
60 hores
Professorat
Jordi Amengual
Lloc i aula
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (aula AB11)
Coneixements previs
Cap.
Crèdits
No

 

Curs de català nivell A2 (matí)

Dates
Del 15 de febrer de 2017 al 7 de juny de 2017
Horari
Els dilluns i dimecres de les 9 a les 11 hores
Durada
60 hores
Professorat
Jordi Amengual
Lloc i aula
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (aula AB11)
Coneixements previs
Convé tenir nocions bàsiques de llengua catalana (A1 o equivalent)
Programa
Crèdits
No

 

Curs de català nivell B2 (matí)

Dates
Del 21 de febrer de 2017 al al 15 de juny de 2017
Horari
Els dimarts i dijous de les 9 a les 11 hores
Durada
90 hores (60 hores presencials i 30 hores no presencials)
Professorat
Jordi Amengual
Lloc i aula
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (aula AB11)
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a la major part de situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes relatius a la feina, a l'escola, a la família i a l'oci.
Convé, tot i que no és un requisit indispensable, tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:
  • Certificat A2 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), pel Govern de les Illes Balears o per l'Escola Oficial d’Idiomes.
  • Certificat B1 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), pel Govern de les Illes Balears o per l'Escola Oficial d’Idiomes.
Programa
Crèdits
No

Curs de català nivell C1 (matí)

Dates
Del 9 de gener de 2017 al 7 de juny de 2017
Horari
Els dilluns i dimecres de les 13.30 a les 15.30 hores
Durada
120 hores (80 de presencials i 40 de no presencials)
Professorat
Jordi Amengual
Lloc i aula
Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda (aula D1SAL)
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l'especialització professional.
Convé tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:
  • Certificat B2 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), per la Direcció General de Cultura i Joventut (Govern de les Illes Balears) o per l'Escola Oficial d'Idiomes.
  • Certificat B de coneixements de llengua catalana expedit per la Junta Avaluadora de Català/ Direcció General de Política Lingüística o per l'Institut/Escola Balear d'Administració Pública (Govern de les Illes Balears).
  • Certificat de Llengua I del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural de l'Institut de Ciències de l'Educació.
Crèdits
No

Curs de català nivell C2 (matí)

Dates
Del 6 d'octubre de 2016 al 16 de març de 2017
Horari
Els dimartis i els dijous de les 13 a les 15 hores
Durada
120 hores (80 de presencials i 40 de no presencials)
Professorat
Jordi Amengual
Lloc i aula
Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda (aula SAL04b)
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti al parlant fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes complexos, tant pel que fa a l'expressió com a la comprensió, i la seva competència lingüística comunicativa li ha de permetre expressar-se amb una fluïdesa i espontaneïtat notable, i amb un ús controlat d'estructures organitzatives i de mecanismes de cohesió.
Convé, tot i que no és un requisit indispensable, tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:
  • Certificat C1 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), per la Direcció General de Cultura i Joventut (Govern de les Illes Balears) o per l'Escola Oficial d'Idiomes.
  • Certificat C de coneixements de llengua catalana expedit per la Junta Avaluadora de Català/Direcció General de Política Lingüística o per l'Institut/Escola Balear d'Administració Pública (Govern de les Illes Balears).
  • Certificat de Llengua II del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UIB.
Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració
 

Preus per als cursos de llengua del Servei Lingüístic. Any acadèmic 2016-17

Preus dels cursos (Segons Preus Públics 2017 aprovats per Consell de Govern. FOU 425 annex IV)

Llengua catalana

Durada

Preu per als alumnes de mobilitat: català
de nivell bàsic (A1 i A2)

Preu per a PDI, PAS i personal
d’investigació dels instituts de recerca
adscrits a la Universitat

UIB*

Preu extern

60 h. 10 € 60 € 98 € 140 €
90 h. 15 € 75 € 147 € 210 €

120 h.

20 €

90 €

195 €

280 €

Idiomes Moderns

Durada

UIB*

Extern

60 h.

122 €

163 €

120 h.

224 €

302 €

*Entenem per UIB: l'alumnat, el PDI, el PAS i el personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat.