Communication skills in English: Oral and written expression / Curs intensiu d'Habilitats comunicatives en llengua anglesa: expressió oral i escrita

Communication skills in English: Oral and written expression

Curs intensiu d’Habilitats comunicatives en llengua anglesa: expressió oral i escrita

 

AVÍS: Aquest curs ja té totes les places cobertes. L'organització estudia la possibilitat de repetir el curs el mes de setembre.

 

Dates i horari: del 2 al 30 de juliol de 2012; els dilluns, dimecres i divendres, de les 9.30 a les 13.30 h.

Durada: 60 hores (52 hores presencials i 8 no presencials)

Professora: Clara Rebeca Pearse Romera.

Nombre de places: màxim 25 alumnes.

Objectiu

L’objectiu és adquirir les competències característiques d’un usuari independent de la llengua. Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faci possible la interacció amb parlants nadius. Produir textos clars i detallats en una gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets o abstractes. Fer una activitat en la qual els alumnes puguin practicar la llengua anglesa i les habilitats lingüístiques orals i escrites per adquirir les competències comunicatives del nivell B1 Lower-Intermediate.

Continguts

1.     Presentar-se un mateix o presentar altres persones

2.     Conèixer algú

3.     Donar la benvinguda a algú

4.     Instal·lar-se en una oficina

5.     Mostrar l’oficina a algú

6.     Parlar d’una oferta amb un company de feina

7.     Fer preguntes en una entrevista

8.     Contestar preguntes en una entrevista

9.     Demanar alguna cosa al teu cap

10.   Parlar sobre una situació hipotética

11.   Informar d’un problema d’un amic

12.   Donar consells, advertir o recomanar sobre com fer les coses

13.   Afalagar algú

14.   Comparar diferents coses

15.   Parlar de gustos

16.   Parlar de com solien ser les coses o un mateix

17.   Parlar d’alguna cosa de la qual et penedeixes

18.   Parlar d’allò que hom desitges

19.   Posar-se al dia amb un antic amic

20.   Sol·licitar un reemborsament

21.   Informar de les despeses que es generen

22.   Fer un canvi de moneda

23.   Parlar d’equipament electrònic

24.   Parlar de ser ecològic

25.   Parlar d’allò que ha dit o ha preguntat algú

26.   Parlar sobre trobar-se malament

27.   Parlar dels plans de futur

 

Metodologia: activitats de treball presencial (amb material adient per dinamitzar les classes).

Criteris d’avaluació:

a) Assistència i participació: és obligatori assistir al 80 per cent del total d’hores presencials. Les úniques faltes justificables (i doncs que no entren en el còmput d'assistència) són les de la feina remunerada fora de la UIB o de les baixes oficials per malaltia. L'alumne ha de lliurar els justificants el dia que torni a classe. En tot cas, l’alumne és responsable del treball corresponent a les classes a les quals falti.

L'EXAMEN ÉS OBLIGATORI PER APROVAR EL CURS.

Lloc:

Edifici Guillem Cifre de Colonya. Aula C0. Crta de Valldemossa, k, 7.5

Preus:

PDI i PAS: gratuït

Alumnes: 65 euros

Externs: 85 euros

Crèdits de formació del professorat: sol·licitats


Informació i inscripcions

 

AVÍS: Aquest curs ja té totes les places cobertes. L'organització estudia la possibilitat de repetir el curs el mes de setembre.Fins a dos dies abans de l’inici del curs.
Per formalitzar la matrícula caldrà:

  • Informar-se telefònicament si hi ha places al curs ((al 971 17 31 32 / 24 10 / 23 26);
  • Formalitzar el pagament corresponent:
    • Mitjançant targeta de crèdit o de dèbit als serveis administratius de Sa Riera o
    • Al compte corrent de Sa Nostra 2051-0151-63-1041742866 amb el nom del curs i el de la persona interessada.

Una vegada fet el pagament, s’ha de presentar als serveis administratius de l’edifici Sa Riera, carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2, de Palma (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores, i els dimarts de les 16 a les 19 hores), la documentació següent:

Els estudiants i membres de la comunitat universitària també han de presentar o enviar còpia del carnet que expedeix la Universitat o document acreditatiu.
*(Només la primera vegada que us matriculeu a un curs de formació permanent del professorat. Les persones titulades a la UIB a partir de l’any 1989 no cal que presentin la fotocòpia del títol).
Tota aquesta documentació també es pot enviar per fax (971 17 24 35) o per correu electrònic a <cursos@uib.cat>
Si el curs no té un nombre mínim de matriculats, es podrà anul·lar fins a 72 hores abans que comenci.