Communication skills in English: Oral and written expression / Habilitats Comunicatives en Llengua Anglesa: Expressió Oral i Escrita

Communication skills in English: Oral and written expression

Habilitats Comunicatives en Llengua Anglesa: Expressió Oral i Escrita

[Codi: 3353]

 

ATENCIÓ: MATRÍCULA COMPLETA
 

Target group

Academic staff (PDI), administrative staff (PAS) and students. With particular emphasis on postgraduate students.

 

Aims

The objectives are to acquire the characteristic competences of an independent user of the language; express oneself with a degree of fluidity and spontaneity that makes it possible to interact with native speakers; produce clear and detailed texts on a range of subjects and express a viewpoint on an issue; describe the advantages and disadvantages of several options; understand the main idea in complex texts on concrete or abstract topics; and take part in activities in which students can practice speaking and writing skills in English to acquire communication skills at the B1 lower-intermediate level.

 

Contents

Answering questions at an interview

Asking questions at an interview

Complimenting someone

Getting settled in at an office

Giving

 • Advice
 • Instructions
 • Someone tips on how to do something

Introducing

 • Other people
 • Yourself

Showing someone around the office

Talking about what you like and dislike

Welcoming someone

Comparing things

Complimenting someone

Talking about

What you like and dislike

Catching up with an old friend

Getting to know someone

Talking about

 • Preferences
 • The way things used to be o yourself

Asking for a refund

Discussing

 • A hypothetical situation
 • An offer with a co-worker

Giving advice

Requesting something from your boss

Talking about being ‘green’

Returning things to a store

Talking about

 • Electronic equipment
 • Hopes and wishes
 • Something you regret

Exchanging currency

Reporting

A friend’s problem

 • Expenses
 • What someone has asked
 • What someone has said

Talking about

 • Feeling ill
 • Future plans

Telling someone what you’d like to do

 

Duration: 60 hours

 

Dates: from February 20 to June 6, 2012.

 

Timetable: Mondays and Wednesdays, from 16 to 18 hours.

 

Venue: classroom SB03 in the G.M. de Jovellanos building

 

Teaching staff: as yet to be determined

 

Price: Academic staff (PDI), administrative staff (PAS): free. Students: 65 euros. Outsiders: 85 euros. 

 

Optional credits: 6 optional credits, a certificate will be issued to undergraduate students.

 

Enrolment

Limited places. Courses will be cancelled if there are not a minimum number of people enrolled. Any change or complementary information will be announced in the Service’s website: <http://slg.uib.cat>.

UIB students, academic staff (PDI), administrative staff (PAS), PhD or Master’s students and non-university community members must enrol in room 18 of the Aulari. Information at 971 25 99 65 /
e-mail: miquel.ponsllinas@uib.cat

 

---------------------------------------------------

Aules definitives per al curs Communication skills in English: Oral and written expression

 

Grup

Aula

Professor

Grup 1

Dilluns i dimecres de les 16 a les 18 hores

Aula SB03 de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

John Voorheis Sibole

Grup 2

Dilluns i dimecres de les 16 a les 18 hores

Aula 8 de l'edifici Ramon Llull

Clara Rebeca Pearse

Grup 3

Dimarts i dijous de 9 a 11 hores

Aula 19 Aulari

Clara Rebeca Pearse

Grup 4

Dimecres i divendres de 9 a 11 hores

Dimecres: aula 20 Aulari

Divendres: aula 21 Aulari

Clara Rebeca Pearse

 

 

 

 

Destinataris

PDI, PAS i alumnes. Amb especial atenció als alumnes de postgrau.

 

Objectiu

L’objectiu és adquirir les competències característiques d’un usuari independent de la llengua. Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faci possible la interacció amb parlants nadius. Produir textos clars i detallats en una gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets o abstractes. Fer una activitat en la qual els alumnes puguin practicar la llengua anglesa i les habilitats lingüístiques orals i escrites per adquirir les competències comunicatives del nivell B1 Lower-Intermediate.

 

Continguts

Contestar preguntes en una entrevista

Fer preguntes en una entrevista

Afalagar algú

Instal·lar-se en una oficina

Donar consells, advertir o recomanar sobre com fer les coses

Presentar altres persones o presentar-se un mateix

Mostrar l’oficina a algú

Parlar de gustos

Donar la benvinguda a algú

Comparar diferents coses

Afalagar algú

Parlar de gustos

Posar-se al dia amb un antic amic

Conèixer  algú

Parlar de preferències, com solien ser les coses o un mateix

Sol·licitar un reemborsament

Parlar sobre una situació hipotética

Parlar d’una oferta amb un company de feina

Oferir una col·laboració

Donar consells

Demanar alguna cosa al teu cap

Parlar de ser ecològic

Retornar alguna cosa a una botiga

Parlar d’equipament electrònic

Parlar d’allò que hom desitges

Parlar d’alguna cosa de la qual et penedeixes

Fer un canvi de moneda

Informar d’un problema d’un amic

Informar de les despeses que es generen

Informar d’allò que ha preguntat algú

Informar d’allò que ha dit algú

Parlar sobre trobar-se malament

Parlar dels plans de futur

Explicar a algú allò que voldries fer

 

 

Metodologia

Activitats de treball presencial (amb material adient per dinamitzar les classes).

 

Durada: 60 hores

 

Dates: del 20 de febrer al 6 de juny de 2012

 

Horari: dilluns i dimecres, de 16 a 18 hores

 

Lloc: aula SB03 de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

 

Professorat: pendent de determinar

 

Preu: PDI i PAS: gratuït. Alumnes: 65 euros. Externs: 85 euros.

 

Crèdits de lliure configuració: 6 crèdits de lliure configuració, es lliurarà un certificat als alumnes de grau.

 

Inscripció
 

ATENCIÓ: MATRÍCULA COMPLETA

Places limitades. S'anul·laran els cursos si no hi ha un nombre mínim de matriculats. Qualsevol canvi o informació complementària s'anunciarà al web del Servei: <http://slg.uib.cat>.

Els alumnes de la UIB, el PAS, el PDI, els alumnes de doctorat o màster i els no membres de la comunitat universitària s’han de matricular al despatx 18 de l’Aulari.
Informació al 971 25 99 65 / e-mail: miquel.ponsllinas@uib.cat

Més informació: 971 17 27 17 o catalina.morey@uib.cat