Let?s Practice English: The environment that surrounds us in Europe (II) / Practiquem l'Anglès. L'entorn que ens envolta dins Europa II

Let’s Practice English: The environment that surrounds us in Europe (II)

Practiquem l’Anglès: L’Entorn que ens envolta dins Europa (II)

[Codi: 3352]

 

Target group

Academic staff (PDI), administrative staff (PAS) and students. With particular emphasis on visiting lecturers and postgraduate, PhD and mobility students.

 

Aims

To carry out an activity whereby students can practice the English Language and their language skills, taking as a basis an in depth look at Catalan culture, with special emphasis on the Balearic Islands, from an international perspective.

 

Contents

1. Language realities and cultural realities: 21st century Europe
2. Language community with an international focus: what is the use of languages?

3. Languages in the European Union: language diversity
4. Multilingual practice and skills: in the current European framework

5. Learning other languages. Prejudice, the cause of death of cultural diversity

6. Social knowledge and involvement in the Catalan cultural context

 

Methodology

Theoretical presentations and practical exercises. With the non-attendance part of the course (18 hours), autonomous dedication of students is also expected.

 

Duration: 50 hours (18 of which are non-attendance)

 

Dates: from 17 April to 12 June, 2012.

 

Timetable: Tuesday and Thursday, from 17 to 19 hours.

 

Venue: classroom AB12 in the G.M. de Jovellanos building

 

Teaching staff: James Ross

 

Price: Academic staff (PDI), administrative staff (PAS): free. Students: 45 euros. Outsiders: 60 euros. 

 

Optional credits: 3 optional credits, a certificate will be issued to undergraduate students.

 

Enrolment

Limited places. Courses will be cancelled if there are not a minimum number of people enrolled. Any change or complementary information will be announced in the Service’s website: <http://slg.uib.cat>.

UIB students, academic staff (PDI), administrative staff (PAS), PhD or Master’s students and non-university community members must enrol in room 18 of the Aulari. Information at 971 25 99 65 / e-mail: miquel.ponsllinas@uib.cat

 

---------------------------------------------------

 

 

Destinataris

PDI, PAS i alumnes. Amb especial atenció als professors visitants i  alumnes de postgrau, doctorat i mobilitat.

 

Objectiu

L’objectiu és fer una activitat en què els alumnes puguin practicar la llengua anglesa i les habilitats lingüístiques, tenint com a base l’aprofundiment en la cultura catalana, fent especial atenció a les Illes Balears, i des d’una perspectiva internacional.

 

Continguts

1. Realitats lingüístiques i realitats culturals: l’Europa del segle XXI
2. Comunitat lingüística amb vocació internacional: per què serveixen les llengües?

3. Les llengües a la Unió Europea: diversitat lingüística
4. Pràctiques i competències plurilingües: en el marc europeu actual

5. Aprendre altres llengües. Els prejudicis, causa de la mort de la diversitat cultural

6. Coneixement i implicació social de l’entorn cultural català

 

 

 

Metodologia

Exposicions teòriques i exercicis pràctics. També es preveu, amb la part no presencial del curs (18 hores), una dedicació autònoma de l'alumne.

 

Durada: 50 hores (de les quals n’hi ha 18 de no presencials)

 

Dates: del 17 d’abril al 12 de juny

 

Horari: dimarts i dijous, de 17 a 19 hores

 

Lloc: aula AB12 de l’edifici G.M. de Jovellanos

 

Professorat: James Ross

 

Preu: PDI i PAS: gratuït. Alumnes: 45 euros. Externs: 60 euros. 

Crèdits de lliure configuració: 3 crèdits de lliure configuració, es lliurarà un certificat als alumnes de grau.

 

Informació i inscripcions
Fins a dos dies abans de l’inici del curs
Per formalitzar la matrícula caldrà:

  • Informar-se telefònicament si hi ha places al curs;
  • Formalitzar el pagament corresponent:
    • Mitjançant targeta de crèdit o de dèbit als serveis administratius de Sa Riera o
    • Al compte corrent de Sa Nostra 2051-0151-63-1041742866 amb el nom del curs i el de la persona interessada.

Una vegada fet el pagament, s’ha de presentar als serveis administratius de l’edifici Sa Riera, carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2, de Palma (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores, i a els dimarts i dijous de les 16 a les 19 hores), la documentació següent:

Els estudiants i membres de la comunitat universitària també han de presentar o enviar còpia del carnet que expedeix la Universitat o document acreditatiu.
*(Només la primera vegada que us matriculeu a un curs de formació permanent del professorat. Les persones titulades a la UIB a partir de l’any 1989 no cal que presentin la fotocòpia del títol).
Tota aquesta documentació també es pot enviar per fax (971 17 24 35) o per correu electrònic a <cursos@uib.cat>
Si el curs no té nombre mínim de matriculats, es podrà anul·lar fins a 72 hores abans que comenci.

Més informació: 971 17 27 17 o catalina.morey@uib.cat