Formulari general als cursos

- Abans de fer la inscripció al curs al qual desitgeu matricular-vos cal informar-se’n telefònicament si hi ha places (al 971 17 27 17 o al 971 25 95 48) o bé, enviau un correu electrònic a carles.canals@uib.cat.

- Per matricular-vos a un nivell heu de poder acreditar la suficiència del nivell immediatament inferior. Per tant, heu d’adjuntar a aquest formulari (en format PDF):

       - Fotocòpia de la titulació acreditativa del nivell anterior,
        si escau

     - Fotocòpia del DNI.

     - Fotocòpia de l'imprès de la transferència o de l'ingrés.

        - Fotocòpia del carnet d’Amics i amigues de la UIB, en cas de formar part d’aquest col·lectiu.
 

RECORDAU: Cal formalitzar el pagament corresponent al compte corrent de BMN-Sa Nostra 0487-2151-18-2000001078 amb el nom del curs i el de la persona interessada.


(Els camps marcats amb * són obligatoris)

 


 
  (IBAN ES23) 0487-2151-18-2000001078
 

 
 
Fitxers adjunts (10 MB com a màxim en total)


Si hi ha algun problema amb la documentació que voleu adjuntar (fotocòpia DNI, rebut pagament, fotocòpia carnet UIB), enviau-la a l'adreça
<carles.canals@uib.cat> en format PDF

ATENCIÓ:

  • Els alumnes que facin la inscripció al curs sense haver fet prèviament el pagament no seran matriculats fins que no adjuntin el resguard del pagament o ho comuniquin als serveis administratius del Servei Lingüístic (edifici Son Lledó).  
  • El fet de realitzar la inscripció sense haver fet el pagament no dóna dret a la reserva de plaça.
  • La matrícula quedarà definitivament formalitzada una vegada fet el pagament i adjuntat el corresponent resguard de pagament, fotocòpia del DNI i del carnet UIB.

**NRP (l'han d'emplenar els professors d'ensenyament mitjà i els mestres en actiu per a l'obtenció del reconeixement de crèdits de formació permanent de professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, si pertoca)

    


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol- licitades són necessàries per complir amb la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. De Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.