Formulari general als cursos

- Abans de fer la inscripció al curs al qual desitgeu matricular-vos cal informar-se’n telefònicament si hi ha places (al 971 17 27 17 o al 971 25 95 48) o bé, enviau un correu electrònic a carles.canals@uib.cat.

- Per matricular-vos a un nivell heu de poder acreditar la suficiència del nivell immediatament inferior. Per tant, heu d’adjuntar a aquest formulari (en format PDF):

       - Fotocòpia de la titulació acreditativa del nivell anterior,
        si escau

     - Fotocòpia del DNI.

     - Fotocòpia de l'imprès de la transferència o de l'ingrés.

        - Fotocòpia del carnet d’Amics i amigues de la UIB, en cas de formar part d’aquest col·lectiu.
 

RECORDAU: Cal formalitzar el pagament corresponent al compte corrent de BMN-Sa Nostra 0487-2151-18-2000001078 amb el nom del curs i el de la persona interessada.


(Els camps marcats amb * són obligatoris)

 


 
  (IBAN ES23) 0487-2151-18-2000001078
 

 
 
Fitxers adjunts (10 MB com a màxim en total)


Si hi ha algun problema amb la documentació que voleu adjuntar (fotocòpia DNI, rebut pagament, fotocòpia carnet UIB), enviau-la a l'adreça
<carles.canals@uib.cat> en format PDF

ATENCIÓ:

  • Els alumnes que facin la inscripció al curs sense haver fet prèviament el pagament no seran matriculats fins que no adjuntin el resguard del pagament o ho comuniquin als serveis administratius del Servei Lingüístic (edifici Son Lledó).  
  • El fet de realitzar la inscripció sense haver fet el pagament no dóna dret a la reserva de plaça.
  • La matrícula quedarà definitivament formalitzada una vegada fet el pagament i adjuntat el corresponent resguard de pagament, fotocòpia del DNI i del carnet UIB.

**NRP (l'han d'emplenar els professors d'ensenyament mitjà i els mestres en actiu per a l'obtenció del reconeixement de crèdits de formació permanent de professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, si pertoca)

    


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció del responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.