Correcció i traducció

En el marc de les competències que el Servei Lingüístic té assignades hi figura proporcionar eines de traducció i correcció cientificoinstitucionals. Aquest és un servei exclusiu per als membres de la comunitat universitària.

Les sol·licituds de traducció i correcció en llengües modernes s’han de tramitar a través d’UIBdigital.

Per a qualsevol aclariment, us podeu posar en contacte amb Enric Llompart, ext. 9548.

Pel que fa a correccions en llengua catalana, el sistema de sol·licituds no presenta canvis. Les gestions es continuaran fent per telèfon i per correu electrònic.

Tarifes

 

Tipus de documents

Tipus de documents (CORRECCIÓ)

Els documents que corregeix el Servei Lingüístic es classifiquen en tres grups:

  • Documents institucionals ordinaris
    • entre els quals s'inclouen els documents administratius habituals de la Universitat i els textos bàsics de la docència (exàmens i similars).
  • Documents institucionals extraordinaris
    • bàsicament els llibres que edita el Servei de Publicacions de la Universitat o, en general, documents extensos o voluminosos de caràcter institucional.
  • Documents no institucionals
    • entre els quals s'inclouen els textos de recerca dels professors o del personal d'administració i serveis.

Tipus de documents (TRADUCCIÓ)

El Servei Lingüístic ofereix un servei de traducció orientat a documents institucionals de la Universitat que s'hagin d'enviar a fora de la comunitat lingüística (traducció del català a llengües estrangeres) o que hagin arribat a la Universitat en llengua no catalana (traducció de llengües estrangeres al català), i també orientat a documents de recerca dels professors o PAS que s'hagin de publicar a l'exterior.