Nova sol·licitud d'UIBdigital del Servei Lingüístic

Ja teniu a la vostra disposició a UIBdigital la sol·licitud següent:

  • Correcció de documents llargs en català

A quins documents es refereix?  A correccions de documents en català llargs, com ara llibres, anuaris, revistes, guies, etc. Aquestes feines generalment s’encarreguen a correctors externs.

Qui pot fer la sol·licitud? Tant els membres del PDI com del PAS que necessitin una correcció dels documents descrits.

En cas de dubte, consultau el Servei Lingüístic.

Correcció i traducció

En el marc de les competències que el Servei Lingüístic té assignades hi figura proporcionar eines de traducció i correcció cientificoinstitucionals. Aquest és un servei exclusiu per als membres de la comunitat universitària.

Les sol·licituds de traducció i correcció en llengües modernes s’han de tramitar a través d’UIBdigital.

Per a qualsevol aclariment, us podeu posar en contacte amb Enric Llompart, ext. 9548.

Pel que fa a correccions en llengua catalana, el sistema de sol·licituds no presenta canvis. Les gestions es continuaran fent per telèfon i per correu electrònic.

Tarifes

 

Tipus de documents

Tipus de documents (CORRECCIÓ)

Els documents que corregeix el Servei Lingüístic es classifiquen en tres grups:

  • Documents institucionals ordinaris
    • entre els quals s'inclouen els documents administratius habituals de la Universitat i els textos bàsics de la docència (exàmens i similars).
  • Documents institucionals extraordinaris
    • bàsicament els llibres que edita el Servei de Publicacions de la Universitat o, en general, documents extensos o voluminosos de caràcter institucional.
  • Documents no institucionals
    • entre els quals s'inclouen els textos de recerca dels professors o del personal d'administració i serveis.

Tipus de documents (TRADUCCIÓ)

El Servei Lingüístic ofereix un servei de traducció orientat a documents institucionals de la Universitat que s'hagin d'enviar a fora de la comunitat lingüística (traducció del català a llengües estrangeres) o que hagin arribat a la Universitat en llengua no catalana (traducció de llengües estrangeres al català), i també orientat a documents de recerca dels professors o PAS que s'hagin de publicar a l'exterior.